Realizované projekty

 

V cykle Životné križovatky sme doteraz realizovali vzdelávacie prednášky (videá nájdete na našom webe):

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.- Vedec roka SR 2006, aktívne pôsobiaci vo výskume keramických materiálov
                                                        na SAV v Bratislave,

Ing. Martin Zajíček.- IT expert,

Prof. Dr. Jiří Grygar - český astronóm a astrofyzik,

● Doc. Martin Mojžiš, slovenský teoretický fyzik a vysokoškolský pedagóg teoretickej fyziky na UK Bratislava.


Iné:

● MEMONIK, 4/2016 - 12/2016

   Partii mladých nadšených ľudí s výborným nápadom sme ho svojimi skúsenosťami
   a radami pomohli zrealizovať.
 

PIXEL FEDERATION v Bratislave, 6/2016

   Vďaka ústretovosti vedenia spoločnosti mohli študenti nahliadnuť do vnútra úspešnej
   slovenskej firmy, ktorá už niekoľko rokov vyvíja počítačové hry. Mladí "Pixláci", Gabo
   a Dano, im ochotne ukázali moderné priestory firmy, vysvetlili všetko o využívaných
   SW a HW nástrojoch, o spôsobe a logike vývoja hier, o ich tvorbe, čosi o analýzach
   potenciálu trhu a využívaných marketingových nástrojoch. Pocítili virtuálnu realitu, získali informácie o mož-
   nostiach uplatnenia v tejto oblasti priemyslu. Množstvo zaujímavých informácií, tak by sa dala zhrnúť táto akcia.   

 

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, apríl 2016  
   - www.fmed.uniba.sk/www.bsm.sk/

   Apríl bol v znamení medicíny. Navštívili sme Anatomický ústav lekárskej fakulty
   UK v BA
, kde im p.docentka MUDr. Kubíková, PhD., prednostka Anatomického ús-
   tavu LF a prodekanka LF priblížila študijné odbory LF, jej históriu aj súčasnosť, pred-
   stavila Anatomický ústav LF a vysvetlila jeho význam pre študentov medicíny.

   Druhou zastávkou bola návšteva Ústavu simulačného a virtuálneho medicín-
   skeho vzdelávania
, ktoré vedie doc. RNDr. Pavol Vitovič, PhD. Lekárska fakulta
   UK v BA je len druhým zariadením v Európe, ktoré aktívne využíva simulátory pri
   príprave medikov do praxe. Deti  videli aj využitie 3D tlače v medicínskej praxi,
   ktoré je významnou pomocou pri náročných operačných zákrokoch.

   Treťou zastávkou bola návšteva Bratislavského spolku medikov. Tomáš Havran
   spoločne s Davidom Tomom vysvetlili študentom jeho význam, oboznámili ich s jeho
   bohatou činnosťou podporujúcou odborný aj osobnostný rozvoj medikov už v priebehu
   ich štúdia a odpovedali na všetky zvedavé otázky. Rozprávali o početných aktivitách
   spolku v SR, o zahraničných stážíach, letných kempoch aj práci s verejnosťou a mládežou. 


1000 sviečok, apríl 2016    
   Opäť sme sa vrátili s deťmi k fyzike. Experimentálne sme overovali vzájomné ovplyvňo-
   vanie plameňa sviečok pri horení vo veľkej skupine tvoriacej hustý plošný útvar pozostá-
   vajúci z 1000 sviečok. 

   

Návšteva FabLab, január 2016

   3D tlač, CNC stroje, laser a ich praktické využitie. O tom bol FabLab, čerstvo pres-
   ťahovaný do priestorov Vedeckého parku v susedstve Prírododovedeckej fakulty UK
   v Bratislave. Pán Jozef Vaško nám predstavil kompletné HW vybavenie, ktorými brati-
   slavský FabLab disponuje a tiež spôsob fungovania celosvetovej siete FabLab-ov.
   Vysvetlil široké možnosti využitia vybavenia pre študenstké práce, výrobu prototypov
   pri kreatívnych nápadoch a porozprával aj o odbornej podpore, ktorú pri práci vo FabLab-e dostanú.
   Návštevu ukončili výrobou vlastného "diela" s využitím rezania a gravírovania pomocou laseru.  


Rubensova trubica, január 2016

   Január začal v znamení fyziky. A to prípravou a samotným experimentom pod názvom
   Rubensova trubica. Cieľom experimentu bolo na reálnom modeli Rubensovej trubice
   vysvetliť čo to vlastne je a na praktických ukážkach vysvetliť jej princíp. Deti sa dozve-
   deli, aké fyzikálne zákonitosti môžu vďaka nej pozorovať a premýšľali nad možnosťami
   technického vylepšenia existujúceho modelu. Vtiahli sme ich aj do samotnej výroby modelu, aby získali skúsenosť
   s komplexnou prípravou experimentu.

 

● Projekt ChemPlay - 2014-2016, fb chemplay 

   Projekt ChemPlay, ktotrý dlhodobo podporuje OZ SOVA aj AMAVET sa dostal do finále.
   Dňa 27.apríla 2016 bola nová slovenská stolová hra pokrstená Alenkou Ďuránovou a
   Jurajom Kemkom na pôde Gymnázia Jura Hronca v Bratislave. V ďalších dňoch začala
   jej distribúcia do škôl a domácností. 
   Hra počas jej vývoja získala významné ocenenia na Slovensku aj v zahraničí. 
   Medzi najvýznamnejšie patria: 

   - Cena prírodovedeckej fakulty a Postup na svetový festival mladých MILSET ESI 2015
     v Bruseli - za víťazstvo na Festivale vedy a techniky, ktorý každoročne organizuje
     slovenský AMAVET.
 Viac na: TU

   - víťazstvo v súťaži Social Impact Award Slovakia 2015, ktoré im umožnilo účasť na celoeurópskom stretnutí
     národných víťazných projektov vo Viedni, viac TU
   - víťaz súťažnej kategórie Posterová prezentácia na konferencii Bravo vědě 2015 v Pardubiciach, viac TU
   - 5. miesto zo 152 projektov v českej súťaži Nápad roku 2015
   - víťaz kategórie EKONOM Student podnikatel v českej súťaži Napad roku 2015
   - II.miesto v Impact HUB Inkubator 2015

   V ich ďalšej ceste sme im aj naďalej nápomocní a pomáhame s riešením "dospeláckych" problémov. 

 

● Návšteva Noci výskumníkov (2014)                                                                                                         

   SOVA zorganizovala spoločnú návštevu Noci výskumníkov. Deti sa oboznámili so zaují-
   mavými projektmi malých aj veľkých vedcov. Jednoznačným ťahákom boli vystúpenia
   bionických objektov nemeckej skupiny FESTO
   "Sovíča" Ivana Kravárová si v kategórii SŠ odniesla zo Starej tržnice aj ocenenie za 2.miesto
    v literárnej súťaži Hlas ľudu. Viac TU.

 

Vedecký krúžok v Bratislave (šk. r. 2014/2015)
   Začiatkom októbra sme rozbehli Vedecký krúžok, ktorý viedli skúsení lektori z Príro-
   dovedeckej fakulty UK v BA. Deti v tématických celkoch postupne spoznávali tajom-
   stvá robotiky, informatiky, chémie, biológie, biochémie a fyziky.
   Praktickými skúsenosťami v laboratóriách zisťovali, ako veľmi sú jednotlivé vedné
   odbory poprepájané a ich vnímanie ako jednotlivých "školských predmetov" už nie je
   v súčasnosti možné.  Čo bolo náplňou krúžku? Pozri TU !

 

workshop Katky Kovalčíkovej (09/2014) - viď Fotogaléria

  Dňa 3.9.2014 deti zažili jedinečný workshop pod vedením Katky Kovalčíkovej, európ-
  skej šampiónky vo vtipných prejavoch, ktorá je zároveň hlavnou trénerkou motivačného
  programu Power Training na Slovensku.
  Deti si vyskúšali rôzne techniky efektívnej komunikácie. Projekt pod vedením skúsených
  lektorov bol pre deti veľkým prínosom, obrovskou skúsenosťou a zároveň výzvou.
  Pre veľký úspech akcie u detí, budeme určite hľadať cestu, ako im oblasť komunikácie
  a rečníctva priblížiť ešte podrobnejšie, aby si mali možnosť správne techniky komuniká-
  cie osvojiť.
 

návšteva akcie ISTROBOT 2014 (04/2014) - foto vo Fotogalérii

  Dňa 26.4.2014 sme s deťmi navštívili akiu určenú priaznivcom robotiky. V priestoroch fakulty Elektrotechniky a in-
  formatiky STU v Bratislave mohli deti obdivovať umenie a naápady svojich rovesníkov aj dospelých. Mali možnosť
  vidieť súťaže autonómnych robotov, ale aj zaujímavosti a novinky zo sveta robotiky.
 

návšteva Týždňa vedy a techniky 2013 (11/2013) - foto vo Fotogalérii

  Dňa 13.11.2013 sme navštívili expozície v Národnom centre pre popularizáciu vedy a techniky, kde deti naplno vyu-
  žili možnosť pýtať sa vedcov na všetko, čo ich v prezentovaných oblastiach zaujalo. Nás zaujala ochota, otvorenosť,
  trpezlivosť a veľmi prístupná forma výkladu zo strany vedcov.

● P

Fotogaléria: Realizované projekty

Táto fotogaléria je prázdna.