Triedny fond

03.03.2013 23:17

 

V zmysle Smernice 1/2013, nie je možné peniaze určené do triedneho fondu odovzdať priamo do rúk učiteľa. Z tohto dôvodu OZ SOVA pripravilo darovaciu zmluvu na sumu pre všetky dotknuté triedy spolu, pričom táto zmluva obsahuje tabuľku, podľa ktorej sa má celková darovaná suma rozdeliť na triedny fond do jednotlivých tried. Túto darovaciu zmluvu sme dňa 21.2.2013 poslali pani riaditeľke.
 
Aj napriek našej urgencii dňa 28.2.2013 pani raditeľka školy zmluvu odmietla podpísať, so zdôvodnením, že nesúhlasí s tým, aby sa presne určilo, aká suma pôjde do ktorej triedy.
(Aktualizácia: dňa 14.3.2013 bola zmluva podpísaná)
 
Keďže čiastka určená pre jednotlivé triedy je určená výškou príspevkov rodičia žiakov týchto tried prispeli, sa počíta podľa toho, koľko rodičia z tejto triedy do občianskeho združenia SOVA zaplatili, považujeme za dôležité, aby tieto sumy boli v darovacej zmluve presne uvedené a aby sa do každej triedy dostali peniaze od rodičov detí z tejto triedy.
 
Peniaze boli v plnej sume bezodkladne zaslané a nachádzajú sa na darovacom účte školy. Avšak, až podpísaním darovacej zmluvy bude škola môcť preukázať účel ich čerpania a budú sa môcť previesť na výdavkový účet školy a poskytnúť triednym učiteľom do triedneho fondu.