Štrukturovaný dialóg 2016

26.02.2017 11:21
Zástupcovia Rady mládeže Slovenska si všimli aktivity OZ SOVA a pri príležitosti predsed-
níctva Slovenska v rade Európskej Únie a patronátu nad Štruktúrovaným dialógom natočili
o našej práci s mládežou tri krátke videá.
Ich spoločným znakom je dobrovoľníctvo a rozvíjanie potenciálu nadaných detí. 
 
 
Videá nájdete tu:
 
2) strukturovany dialog - OZ SOVA - lektor (rodič)
3) strukturovany dialog - OZ SOVA - absolvent (dieťa)
 
Práca s mládežou musí byť zaujímavá, atraktívna a reagovať na nové trendy v živote mladých ľudí. Mala by im poskytnúť vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré im pomôžu uspieť v rýchlo meniacom sa svete. To je prioritou aj OZ SOVA.
Prioritnými témami slovenského predsedníctva v Rade EÚ
boli pre oblasť mládeže odhaľovanie a rozvíjanie talentu
a potenciálu mladých ľudí prostredníctvom atraktívnych prístupov v práci s mládežou.