OZ Sova získalo podporu Rady rodičov ŠpMNDaG

11.10.2012 22:57

Dňa 9.10.2012 sa na pôde ŠpMNDaG uskutočnilo ďalšie tohtoročné zasadnutie Rady rodičov. Po tom, ako sa členovia Rady rodičov oboznámili so stanoviskami BSK, vedenia  školy a oboch občianskych združení pôsobiacich pri ŠpMNDaG, prijali  uznesenie , ktorým odporúčajú rodičom zapojiť sa do projektu OZ Sova. 

 

Členovia RR odporúčajú rodičom zapojenie sa do projektu OZ Sova, pri súčasnom zdôraznení deklarovaných princípov transparentnosť, adresnosť, kontrola. Odporúčame tak projekt OZ Sova, v jeho nasledujúcej podobe:
 
a) Účasť na projekte je dobrovoľná, pričom RR vyzýva na zapojenie sa maximálneho počtu rodičov do projektu.
 
b) Odporúčaná skladba príspevkov v školskom roku 2012/13 je:
  • Jednorazový príspevok 40 € za každé dieťa na začiatku školského roka.
  • Mesačný príspevok vo výške 20 € za prvé dieťa, z toho 5 € určených pre potreby triednej učiteľky / triedneho učiteľa a 15 € určených pre rozdelenie prostredníctvom OZ Sova na zlepšenie kvality vyučovacieho procesu a rozvoj školy.
Zároveň platí, že za druhé a ďalšie dieťa môžu rodičia prispievať mesačne čiastkou 10 €, z čoho bude 5 € určených pre potreby triednej učiteľky / triedneho učiteľa a 5 € určených pre rozdelenie prostredníctvom OZ Sova na zlepšenie kvality vyučovacieho procesu a rozvoj školy.
 
Tieto poplatky je potrebné uhradiť do 15. dňa v aktuálnom mesiaci na číslo účtu OZ Sova: 2926881437/1100 a do správy pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa a triedu.