Nalejme si čistého vína alebo niet nad pravdivé informácie...

03.03.2013 19:41

 


Nalejme si čistého vína alebo niet nad pravdivé informácie...

 

Oznámenie rodičom (Oznámenie rodičom prevod), ktoré bolo prostredníctvom triednych učiteľov distribuované vedením školy, je ďalším príkladom totálnej demagógie. Keď si konečne vedenie uvedomilo, že pri nakladaní s príspevkami rodičov je nutné dodržiavať platné zákony, možno sa časom naučí rodičov aj pravdivo informovať.

Aká je teda pravda:

  • K 31.12.2012 disponovalo OZ SOVA čiastkou 17.553,59€. Stačí sa pozrieť na už dávno zverejnené zúčtovanie za mesiac december.

  • Opakovanú výzvu vedenia školy, aby ste požiadali OZ SOVA o „presun“ Vašich príspevkov na darovací účet školy by bolo možné považovať za dôsledok nevôle OZ SOVA tieto prostriedky škole poskytnúť. Bolo by to však v rozpore s vydokladovateľnou komunikáciou s vedením školy. OZ SOVA už viac krát explicitne uviedlo, že má záujem pokračovať v spolupráci, ale najprv musia byť korektne zúčtované (v zmysle platných predpisov) poskytnuté zálohy. Vedeniu školy sme predložili darovacie zmluvy, no pani riaditeľka ich odmieta podpísať.

Vari vedenie školy neúčtovalo o výdavkoch, na ktoré prijalo peniaze od rodičov a podpisom zmlúv by sa tak dostalo do problému, kedy by tieto praktiky muselo priznať?

 

Vedenie školy si dlhodobo mýli príspevok rodičov s rozpočtom školy. Ak je škola správne riadená, musí byť jej vedenie schopné zaistiť chod školy z rozpočtových prostriedkov. Príspevky rodičov sú bonusom navyše.

 

Učitelia musia byť v nezávideniahodnej pozícií, kedy sú vyzývaní vedením školy na podnikanie krokov, s ktorými  s vysokou pravdepodobnosťou nie všetci súhlasia, ale zároveň je objektívny problém vzoprieť sa nadriadenému. Túto situáciu plne chápeme, a tak ako vždy minulosti učiteľov plne podporujeme. Problém je primárne v praktikách a postojoch vedenia školy.

 

 

Ing. Ladislav Kovář

Kontrolór OZ SOVA