Memorandum

12.05.2013 23:14
 

Dodržiavanie pravidiel a predpisov je pre ľudí pôsobiacich v OZ SOVA kľúčovým momentom. Za pomerne krátku dobu existencie OZ SOVA sa ukázalo, že aj rokmi zabehnutý systém možno zmeniť tak, aby sa dosiahla náprava tam, kde sa nekoná v súlade so zákonom.  

 

Jasné a transparentné vzťahy, dodržiavanie platnej legislatívy a otvorená komunikácia medzi všetkými zainteresovanými stranami – školou, rodičmi, občianskymi združeniami a zriaďovateľom – to sú princípy, ktoré považujeme pre budovanie a rozvíjanie školy za kľúčový. Ľudia pôsobiaci v OZ SOVA svoj postoj  k nim nezmenia.  Naďalej budeme reprezentovať nezávislé občianske združenie, ktoré svojou činnosťou podporuje nadané deti.

 

S týmto postojom sa samozrejme nemusia stotožniť všetci ľudia v okolí OZ SOVA. Rešpektujeme individuálne rozhodnutie každého z prispievateľov a v prípade, že sa rozhodnete nevyužitú časť Vami poskytnutých príspevkov použiť inak než v súlade so stanovami OZ SOVA (priority) a internými pravidlami  OZ SOVA (postupy), do 31.5.2013 máte možnosť požiadať o vrátenie nevyužitej časti príspevku tak, ako je už od februára 2013 k uvedené na našich stránkach.

Finančné príspevky, ktoré po tomto dátume zostanú na účte OZ SOVA na ňom počkajú do doby, kým sa prestaneme zaoberať tým, prečo sa niečo nedá (nechce) a začneme sa sústrediť na to, ako spoločne vytvoriť lepšie prostredie pre všetkých zúčastnených – deti, učiteľov a rodičov.

 

Na našich stránkach budeme i naďalej informovať o činnosti a aktivitách OZ SOVA a tiež pokračovať v zasielaní informačných e-mailov.

 

Urobíme všetko pre to, aby sme nesklamali tých, ktorí nás priamo či nepriamo podporujú a veria v naše ideály.

 

 

OZ SOVA