Dôležité upozornenie

11.10.2012 22:22

Vaše príspevky posielajte, prosím, na účet 2926881437/1100 vedený v Tatra Banke. Platobné detaily doplňte poznámkou obsahujúcou celé meno Vášho dieťaťa a označenie triedy. Napríklad „Michal Novák 1.D“. Meno žiaka a označenie triedy voľte, prosím, tak ako je uvedené  v Zozname žiakov  na stránke školy. V prípade problémov s diakritikou použite text bez diakritiky.