Leták na stiahnutie: letak SOVA 2%.png

 

Občianske združenie SOVA vzniklo v roku 2012 z iniciatívy rodičov, ktorí si dali za cieľ podporiť a rozšíriť vzdelávanie detí realizáciou konkrétnych vzdelávacích projektov.

AMAVET klub č.959 - SOVA bol založený na konci kalendárneho roka 2014. Vstup do štruktúr medzinárodnej Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) nám zjednodušil prístup k zaujímavým národným a medzinárodným projektom a umožnil nám aktívne vytvárať podmienky pre ďalšie formy nových aktívit zameraných na nadštandardné a neformálne vzdelávanie detí.
 

Všetky projekty pripravujú dobrovoľníci vo svojom voľnom čase, bez nároku na odmenu, z prostriedkov účelovo viazaných k jednotlivým akciám.

 
Čo chceme aj naďalej deťom/študentom ponúkať?

spoznávať zaujímavé rôznorodé vedecké pracoviská a inovatívne
   spoločnosti,

● kontakt s inšpiratívnymi a motivujúcimi ľuďmi, 

● zvládnutie techník, ktoré im umožnia ľahšie sa identifikovať
   a napredovať,

● motivovať k dobrovoľníckej činnosti,  

● zapájať ich do zaujímavých súťaží a projektov,  

● podporovať, usmerňovať a pomáhať zrealizovať ich vlastné nápady
   a bádateľské projekty,  

● dávať deťom podnety, pripravovať či sprostredkovať im aktivity
   na základe ich vlastných impulzov, učiť ich ich tieto akcie orga-
   nizovať vlastnými silami,

● informácie aj o činnosti iných komunít, navzájom ich prepájať.
 

Aj v tomto šk.roku chceme opäť vyvážene kombinovať vzdelávacie aktivity so športovými. Deťom a mladým ľuďom, ktorí sú ochotní urobiť čosi aj nad rámec svojich školských povinností, radi vytvoríme možnosti stráviť svoj voľný čas produktívne. Prostredníctvom našich aktivít deti veľa dostanú, ale motivujeme ich aj k odovzdávaniu svojich nadobudnutých vedomostí a skúseností iným prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti.

 

Snahou OZ SOVA a AMAVET klubu č.959 - SOVA je pripraviť aktivity, ktoré hodnotným spôsobom naplnia potreby detí, ktoré majú záujem na sebe pracovať a rozširovať svoje poznatky nad rámec školských povinností.

 

Aktuálne Stanovy OZ SOVA nájdete TU

Aktuálne Stanovy AMAVET nájdete TU

Máte nápad?

Podporíme aktivity,

06.04.2014 10:29
ktoré budú pre deti prínosom, prinesú im nové poznatky, možnosti, inšpiráciu a motiváciu. Kontaktujte nás na adrese info@ozsova.sk alebo telefonicky.  

Novinky

Ide to

20.04.2013 15:03
  Ide to! Dňa 22.2.2013 sme vedeniu školy predložili Darovaciu zmluvu na príspevky do triednych fondov, a tá bola dňa 14.3.2013 doručená nášmu OZ - podpísaná. Možno teda...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>
počítadlo.abz.cz