V nasledovných podkapitolách nájdete podrobne spracované udalosti súvisiace so vznikom nášho občianskeho združenia, jeho 1/2-ročným aktívnym účinkovaním na pôde školy a dôsledkoch tohto aktívneho polročného pôsobenia.