Uznesenie Rady Rodičov pri ŠpMNDaG z 9.10.2012

11.10.2012 23:24
 
Členovia RR odporúčajú rodičom zapojenie sa do projektu OZ Sova, pri súčasnom zdôraznení deklarovaných princípov transparentnosť, adresnosť, kontrola.  Odporúčame tak projekt OZ Sova, v jeho nasledujúcej podobe:
a) Účasť na projekte je dobrovoľná, pričom RR vyzýva na zapojenie sa maximálneho počtu rodičov do projektu.
b) Odporúčaná skladba príspevkov v školskom roku 2012/13 je:
  • Jednorazový príspevok 40 € za každé dieťa na začiatku školského roka.
  • Mesačný príspevok vo výške 20 € za prvé dieťa, z toho 5 € určených pre potreby triednej učiteľky / triedneho učiteľa a 15 € určených pre rozdelenie prostredníctvom OZ Sova na zlepšenie kvality vyučovacieho procesu a rozvoj školy.
Zároveň platí, že za druhé a ďalšie dieťa môžu rodičia prispievať mesačne čiastkou 10 €, z čoho bude 5 € určených pre potreby triednej učiteľky / triedneho učiteľa a 5 € určených pre rozdelenie prostredníctvom OZ Sova na zlepšenie kvality vyučovacieho procesu a rozvoj školy.
 
Tieto poplatky je potrebné uhradiť do 15. dňa v aktuálnom mesiaci na číslo účtu OZ Sova: 2926881437/1100 a do správy pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa a triedu.