Správa o činnosti OZ Sova za október 2012

11.11.2012 20:46
 

Uznesenie rady rodičov zo dňa 9.10.2012 dalo OZ SOVA výsledok hlasovania, ktorý pre občianske združenie znamená záväzok vyzbierané peniaze použiť v zmysle deklarovaných princípov. Vyjadrenie dôvery rodičov a komunikácia tejto skutočnosti zástupcami v triedach napomohla bezproblémovému zahájeniu bežnej činnosti OZ SOVA.

 

Venovali sme sa sumarizácií pripomienok a návrhov rodičov, týkajúcich sa OZ SOVA. Prakticky z každej triedy sme dostali spätnú väzbu, v niektorých prípadoch len vyjadrenie podpory, v iných aj pripomienky.

 

V uplynulom období sme zosumarizované pripomienky analyzovali a postupne ich zohľadňujeme v:

•         interných smerníciach OZ SOVA

•         organizačnej štruktúre

•         pravidlách pre nakladanie s prostriedkami vyzbieranými od prispievateľov

•         kontrolných mechanizmoch činnosti

 

V najbližších týždňoch vypíšeme výberové konanie na členov kontrolnej a výberovej komisie.

 

V termíne do konca novembra budú registrované vylepšené stanovy OZ SOVA, ktoré odzrkadľujú už zverejnené pricípy a priority.

 

V priebehu októbra sme z vyzbieraných peňazí realizovali niektoré požiadavky školy tak, aby bolo zabezpečené nerušené fungovanie školy. Tieto požiadavkyboli realizované v operatívnom režime, ktorý však chceme časovo limitovať do konca novembra. Následne chceme pracovať už len v režime plánovania a systémového schvaľovania predložených požiadaviek.

 

Požiadavky realizované v mesiaci október zahŕňajú:

•         nákup športového materiálu pre lukostrelecký krúžok

•         vytvorenie učebňového kabinetu – úprava priestoru na prízemí budovy na Skalickej, aby bolo možné využiť priestor ako učebňu

•         vymaľovanie chodby na prízemí na Skalickej

 

Okrem spomenutých projektov funguje aj priebežná distribúcia hotovosti triednym učiteľom v súlade s pravidlom, že 5€ z príspevku na žiaka má k dispozícii triedny učiteľ. Po ukončení mesiaca október sme učiteľom do tried distribuovali všetky vyzbierané prostriedky na tento účel, t.j. čiastku 3095€.