Správa o činnosti OZ SOVA za november 2012

04.12.2012 22:27
 

Počas mesiaca november sme realizovali avizované zmeny v organizačnej štruktúre OZ SOVA, a to najmä:

–        rozšírenie Výkonného výboru OZ, vrátane vymedzenia oblastí zodpovednosti jeho jednotlivých členov,

–        definovanie právomocí a zodpovedností členov Výberovej a Kontrolnej komisie,

–        vyhlásenie výberového konania do Výberovej aj Kontrolnej komisie,

–        schválenie nových stanov OZ SOVA.

Zástupcovia OZ SOVA sa počas novembra niekoľkokrát streli s vedením ŠpMNDaG. Po tom, ako sa navzájom oboznámili so svojimi zámermi pre najbližšie obdobie, škola predostrela občianskemu združeniu konkrétne požiadavky na financovanie. Pre lepšiu prehľadnosť ich uvádzame v tabuľke spolu s aktuálnym stavom ich riešenia:

 

požiadavka

stav

poznámka

koberce do 7 tried

rámcovo odsúhlasené

Čakáme na upresnenie požiadavky.

30ks CD prehrávačov

odsúhlasené, peniaze odovzdané

 

5 nových dataprojektorov + oprava existujúcich

Vzhľadom na to, že požiadavka sa týka kalendárneho roka 2013, zatiaľ prerokovávaná nebola.

nákup laminovacieho a rezacieho stroja

Vzhľadom na to, že požiadavka sa týka kalendárneho roka 2013, zatiaľ prerokovávaná nebola.

príspevok na stužkovú pre Oktávu A Oktávu B

odsúhlasené, peniaze odovzdané

 

 

Témou tretieho novembrového stretnutia OZ SOVA s vedením ŠpMNDaG bolo riešenie starších záväzkov školy, resp. OZ AVOS, aby bol zabezpečený plynulý chod školy. Presnejšie informácie o konkrétnych výdavkoch, o obnovovanej zálohe slúžiacej na úhradu drobných a neplánovaných nákladov na zabezpečenie vyučovacieho procesu, nájdete vo vyúčtovaní za mesiac november. Pôvodnú tabuľku sme na základe požiadavky rodičov rozdelili podľa prijímateľa príspevkov – na ZŠ a gymnázium. Tabuľku s vyúčtovaním si môžete stiahnuť zo sekcie Dokumenty.

V najbližšom období má OZ SOVA pred sebou ukončenie výberových konaní, ktoré budú zavŕšené prvým zasadnutím oboch komisií – Výberovej a Kontrolnej. Pôvodný projekt UČITELIA, ktorého realizácia bola odsunutá na december, sa po stabilizovaní procesov vráti na jednu z primárnych pozícii agendy orgánov občianskeho združenia. Oslovili sme vedenie ŠpMNDaG so žiadosťou o zaslanie návrhu spôsobu priebežného financovania prevádzkových nákladov školy.