S čím sú učitelia vlastne nespokojní?

08.01.2013 22:40

 

Na RR 5. 12. 2012 p. riaditeľka viackrát zopakovala, že učitelia sú nespokojní so súčasným spôsobom čerpania financií z mesačných príspevkov rodičov.

 

Najprv vysvetlím ako systém sprostredkovania mesačných príspevkov rodičom do školy funguje. Na drobné výdavky majú obe časti školy zálohu, ktorá sa vždy podľa potreby a po zúčtovaní čerpaných prostriedkov dopĺňa (aktuálna výška doteraz poskytnutej zálohy je 13.000 €). Ďalej máme s p. riaditeľkou pravidelné stretnutia na ktorých nám predkladá zámery čerpanie prostriedkov za obe časti školy. Na administráciu týchto zámerov sme vytvorili formulár Požiadavka, v ktorom žiadateľ popisuje čo potrebuje, do akej kategórie to spadá (skvalitnenie vzdelávania, skvalitnenie prostredia v triede, skvalitnenie prostredia v škole, prevádzkové náklady školy), ktorej časti školy sa to týka (1. st., 5.r. + G) a predbežnú sumu požiadavky. Požiadavky za školu schvaľuje p. riaditeľka a v prípade vyššej celkovej sumy ako sú aktuálne možnosti čerpania sa stanoví poradie Požiadaviek. Tento systém z hľadiska plánovania a efektívnejšieho využívania finančných prostriedkov považujeme za adekvátny pretože rodičia sa o plánovaných investíciách dozvedia v predstihu a spolu s Výberovou komisiou dokážu pomôcť škole so zabezpečením lacnejšieho a efektívnejšieho riešenia v rámci svojich možností.

 

Na viacerých stretnutiach s p. riaditeľkou ohľadom čerpania prostriedkov na skvalitnenie vzdelávania na našej škole deklarovala nespokojnosť učiteľov. Na naše otázky s čím konkrétne sú učitelia nespokojní sme odpoveď nedostali.

Až teraz sme sa dozvedeli niektoré výhrady učiteľov:

 

  • Výhrada -  Ohľadom dobrovoľnosti platenia: Na RR bolo povedané, že v minulosti bol výber 100%. Tento fakt je ľahko overiteľný ako nepravdivý, pretože je viacero rodičov, ktorí neplatili z dôvodu zlej sociálnej situácie, z iných dôvodov a takisto nemuseli sa platiť za deti učiteľov tejto školy. K 30. 11. 2012 dosiahol výber nasledujúce čísla - do projektu OZ SOVA sa zapojilo: 1 st. - Teplická 88,72 %, 5. r. + gymnázium 76,75 %, čiže spolu 80,67 % rodičov / dieťa. Je pár tried v ktorých je výber slabší – vždy však existuje možnosť ako sa dohodnúť s rodičmi tak aby prispievali v čo najväčšom meradle a takisto sa treba pokúsiť nájsť dôvody neprispievania. Takisto je vedením školy odsúhlasený návrh aby rodič v zlej sociálnej situácií prispieval aspoň do TF.

 

  • Výhrada - Spomalený a nerovnomerný tok peňazí do TF: Peniaze do TF boli triednym učiteľom doteraz odovzdávané za september – v septembri a začiatkom októbra, za október – koncom októbra a za november začiatkom decembra. Príspevky do TF sú plánované vždy začiatkom nasledujúceho mesiaca. Vzhľadom na turbulentné obdobie na prelome   septembra a októbra ohľadom výberu, postoja školy k OZ SOVA bol výber na začiatku rôzny. Teraz je už stabilizovaný a peniažky do TF plynú pravidelne vždy podľa platieb rodičov (teda ak rodič zaplatí za viacero mesiacov dopredu aj do TF je alokovaný zodpovedajúci počet mesiacov).

 

  • Výhrada - Systém Požiadavka je učiteľmi považovaný za byrokratický, nepružný, nepáči sa im systém plánovania investícií a nákupov: Systém Požiadavka je vysvetlený vyššie a jeho hlavnou výhodou je efektívnejšie čerpanie vyzbieraných príspevkov rodičov aj za pomoci rodičov, čiže rodič ako platca má možnosť aktívne pomáhať v rámci svojich možností. Ako rodičia pracujeme v rôznych odvetviach a pri výbere dodávateľov sme schopní určite škole pomôcť s lacnejším a efektívnejším nákupom. Takisto systém spísania a evidencie požiadaviek dokáže prehľadnou formou zabezpečovať systém prerozdelenia vyzbieraných príspevkov na obe časti školy, tak ako ste sami rodičia požadovali vo Vašich pripomienkach. Efektívne využívanie čerpania prostriedkov tiež slúži k šetreniu financií na väčšie investície do skvalitnenia vzdelávania, čo bola tiež jedna z Požiadaviek rodičov – ušetriť.

 

  • Výhrada - Učitelia mali okamžitý prístup k peniazom, čo im poskytovalo určitý komfort: Na okamžité drobné výdavky je na škole predsa záloha. Okrem toho nám určite dáte za pravdu, že práve v dnešných časoch, keď sa kríza nekončí ale zhoršuje je dôležité využívať financie poskytnuté rodičmi čo najefektívnejšie. Takisto ako my v práci a doma aj v škole učitelia dopredu určite rozmýšľajú o tom aké pomôcky budú pre vzdelávaní potrebovať a čo im chýba a do čoho je potrebné investovať. Práve systém evidencie a procesovania Požiadaviek im dokáže celé plánovanie zjednodušiť.

 

Veríme, že učitelia ponúkaný systém čerpania prostriedkov chápu a dokážu akceptovať tak aby bola spolupráca OZ SOVA a školy čo najproduktívnejšia a najefektívnejšia. 

 

Veronika Adamčíková