Naozaj nám je jedno, kam idú a kde skončili naše peniaze?

09.01.2013 22:44

 

                Áno, ako rodičov by nás to nemalo zaujímať, pretože ak niekomu zveríme dieťa, mali by sme dôverovať aj tomu, ako narába s našimi financiami. Aj toto bol jeden z názorov zástupcu rodičov na poslednom stretnutí Rady rodičov konanej dňa 5.12.2012. Lebo, ako skonštatovala na uvedenom stretnutí p. riaditeľka, rodičia, ktorí jej nedôverujú, by mali zvážiť zotrvanie ich detí v tejto škole. Takže poďme sa bližšie pozrieť na tú dôveru – hovorím za seba.  Bol som jedným z tých, čo dôverovali škole, vedeniu, OZ AVOS, a to až do doby, kedy som zistil na základe oficiálnej zápisnice z Rady rodičov, že viac ako polovica rodičov neplatí príspevky. Od uvedenej doby som sa začal naozaj zaújmať o to, kam idú naše vyzbierané peniaze, kde končia, čo sa za ne nakupuje, koľko rodičov prispieva a koľko nie a kto vlastne je OZ AVOS, prečo nie je možné platiť príspevky na účet . Na tieto otázky som nedostal žiadne, alebo vyhýbavé odpovede, nebolo možné sa dopátrať k tomu, koľko peňazí sa za školský rok vyzbieralo, kde tieto peniaze skončili, kam od triedneho učiteľa putovali, čo konkrétne bolo za ne nakúpené a či sa jednalo naozaj o veci nevyhnutné a potrebné k skvalitneniu vyučovacieho procesu. Vždy, keď som sa na tieto veci pýtal pani riaditeľky, bol som označený za negatívneho rodiča, vrtáka až buriča. Nikdy som však nedostal relevantné odpovede, prípadne som dostal odpovede o ktorých som neskôr zistil, že neboli pravdivé. Takto som napríklad dostával asi 3 roky odpovede na otázku, prečo nie je možné platiť príspevky rodičov tak, ako sa to deje všade na iných školách – na účet. Podľa vyjadrenia p. riaditeľky to bolo preto, lebo by stálo veľa peňazí platiť účtovníka.

                Až 9.10.2012 na Rade rodičov som sa dozvedel, že to nebola pravda. Tu nám predseda OZ AVOS uviedol, že platiť príspevky na účet je a aj bolo možné a dokonca tam platia niektorí na účet aj v súčasnosti. Aj p. riaditeľka potvrdila na Rade rodičov dňa 5.12.2012, že pre OZ AVOS pracovali niektorí zamestnanci školy, ktorí de facto nahradili spomenutého účtovníka, ktorí dostali za to pridané peniaze k výplate cca 100 €.  Okrem iného do uvedeného stretnutia s predsedom AVOSu asi nikto z prítomných rodičov nevedel, že okrem neho je podpredsedníčkou a zároveň aj zakladateľkou OZ AVOS p. riaditeľka. Naozaj niečo nezvyčajné v porovnaní s OZ pôsobiacimi na ostatných školách v rámci Bratislavského kraja, ktoré vyberajú príspevky od rodičov a tieto potom prerozdeľujú transparentne a vecne danej škole. Podobne nezvyčajné je aj to, že neexistuje žiadna webová stránka združenia, kde by sa človek dozvedel všetky potrebné informácie o združení, o financovaní, ako aj o vyzberaných a použitých príspevkoch. Prečo nám boli tieto informácie dlhé roky zatajované? Zrejme ani to neprispieva k tej proklamovanej dôvere v použití vyzbieraných finančných prostriedkov. Od p. Oravcovej sme sa na poslednej RR okrem toho, že robí bezplatné poradenstvo pre OZ AVOS dozvedeli aj to, že výber peňazí prebiehal v minulosti v hotovosti cez učiteľov v škole, škola určitú časť použila na prevádzkové potreby a zvyšok bol uložený na účet OZ AVOS. Teda laicky povedané, množstvo vyzbieraných peňazí od rodičov bolo niekde v trezore školy a boli použité podľa rozhodnutia p. riaditeľky na financovanie vecí a aktivít o ktorých nikto nikdy nemal prehľad. Nebolo možné skontrolovať, koľko je tam peňazí, na čo konkrétne boli použité, neviedla sa žiadna evidencia konkrétnych príjmov od konkrétnej triedy, žiaden sumár týchto peňazí, na čo boli použité, či niektoré ostali a boli použité výlučne na základe rozhodnutia p. riaditeľky okrem iného na rôzne stavebné práce a úpravy, bežne financované na iných školách zriaďovateľom.

                S veľkou radosťou som prijal rozhodnutie na Rade rodičov spred 3 rokov, ktoré zaviazalo p. riaditeľku uznesením, aby nám predkladala pravidelné rozpisy použitia vyzbieraných príspevkov, kde tieto informácie, aspoň v obmedzenej podobe v minulosti boli na webovej stránke školy, pokiaľ niekto nerozhodol, že sa tam už zverejňovať nebudú. Čo sa ale stalo ? Ani na jedno s nasledujúcich stretnutí Rady rodičov p. riaditeľka nepriniesla vyúčtovanie, nedozvedeli sme sa nijaké informácie, čo všetko bolo za naše peniaze nakúpené, na čo boli použité, koľko sa vyzbieralo.

                Jednou z pozitívnych vecí, ktorá sa snaží zmeniť zabehaný systém netransparentnosti, je vznik OZ SOVA, ktorý je práve z dôvodu, že sa snaží vniesť do systému vyzbieraných príspevkov, ich použitia a následnej kontroly poriadok, od začiatku tŕňom v oku p. riaditeľky. Sú pre mňa absolútne nepochopiteľné vyjadrenia pani riaditeľky, ktorá sa zúčastnila poslednej RR v decembri 2012, kde bolo prijaté uznesenie o tom, aký postup RR schválila, čo sa týka zbierania príspevkov od rodičov. Napriek tomu, že bolo prijaté jednoznačné uznesenie  RR, ktorá sa dohodla na tom, že príspevky rodičov sa budú platiť na účet OZ SOVA zatiaľ do konca 1. polroka a že k ďalšiemu spôsobu výberu sa RR vyjadrí na základe predložených modelov, p. riaditeľka, ktorá bola na RR prítomná následne informovala všetkých triednych učiteľov o svojom rozhodnutí. Ako to tlmočili triedni učitelia na RZ p. riaditeľka ich informovala o tom, že sa príspevky od rodičov budú vyberať podľa pôvodného, dovtedy zaužívaného systému, kde ich budú vyberať triedni učitelia a nebudú sa zasielať na účet OZ SOVA, že triedni učitelia už podpisovali súhlasy s prezeraním príspevkov.

                Uvedeným oznámením p. riaditeľka uviedla úplne iné skutočnosti, ako tie, na ktorých sa uzniesla vo svojom hlasovaní RR, ktorá jediná zastupuje záujmy rodičov a má právo rozhodovať o spôsobe výberu finančných príspevkov. Túto nepravdivú informáciu, na ktorej sa RR nedohodla,  pani riaditeľka prezentovala aj po vianočných prázdninách, kedy prikázala triednym učiteľom, aby oznámili všetkým rodičom text znenia : „po prehodnotení doterajšieho spôsobu financovania od 01.09. do 31.12.2012 Vám oznamujeme, že od 08.01.2013 sa vraciame k pôvodnému systému vyberania finančných príspevkov od rodičov

                Preto je tu na mieste otázka dôvery a toho, aký názor na to majú rodičia a ako sa rozhodli. Rodičia majú svojich zástupcov zvolených za jednotlivé triedy, ktorých delegovali do Rady rodičov, ktorá jediná má oprávnenie rozhodnúť o spôsobe platby. A nie len o spôsobe platby, ale aj o tom, ako budú tieto vyzbierané peniaze evidované, na aký účel budú použité a či sa jedná o vytýčené priority, na ktoré sa majú použiť.

               Preto sa chcem spýtať otázku, ktorá bola položená v názve tohto článku.  Naozaj  nám je jedno, kam idú a kde skončili naše peniaze ? Vedia rodičia na čo konkrétne sa tieto peniaze použili a na čo naďalej budú využívať ? Zaujíma to vôbec rodičov, alebo im to je jedno, na čo sa napríklad ich príspevky použijú.

                 

      Robert Miko