K stanovisku vedenia školy k výberu finančných prostriedkov

10.01.2013 22:20

 

Zaznamenali sme stanovisko vedenia školy, ktoré je v priamom rozpore s uznesením Rady rodičov z 5. decembra 2012, kde je v bode 4 na strane 3 okrem iného uvedené:

„Ďalej sa RR dohodla, že príspevky rodičov sa budú platiť na účet OZ SOVA zatiaľ do konca 1. polroka aktuálneho šk. roka. K ďalšiemu spôsobu výberu sa RR vyjadrí na základe predložených modelov.“

Nie sú nám známe žiadne nové skutočnosti zakladajúce dôvody pre súčasné stanovisko vedenia školy.

Plnenie dohôd a záväzkov je pre nás prirodzeným imperatívom a chceme Vám týmto potvrdiť naše smerovanie. Koncom januára predložíme Rade rodičov návrh ďalšieho pôsobenia OZ SOVA pri našej škole smerujúci k nastaveniu a stabilizácii transparentných, štandardných procesov financovania a podpory školy. Veríme, že aj s Vaším prispením povedú k širším možnostiam skvalitnenia samotného procesu výučby a aj voľnočasových aktivít našich detí.

Svojím stanoviskom rešpektujeme vôľu rodičov reprezentovanú uznesením RR a nabádame na použitie zdravého rozumu. Príspevky odporúčame uhradiť v dohodnutej výške a takou formou, ako ste ich realizovali doteraz.