JJASON

01.12.2012 00:00

 

JJASON, teda šesť mesiacov. Jún až november. Taká je zatiaľ ubehnutá trať Občianskeho združenia Sova.

 

V júni 2012 uplynul rok márneho očakávania, že na existujúcej platforme občianskeho združenia pôsobiaceho pri škole budeme schopní riešiť aktuálne problémy školy. Neochotu komunikovať, ktorú OZ Avos preukazovalo počas tak dlhého obdobia, sme pochopili ako anglické “nie” našim návrhom na spoluprácu a riešenie sme videli iba v založení nového občianskeho združenia, ktoré nám umožní riešiť čoraz pálčivejšie problémy.

 

Počas júla sme po dohode s vedením školy urobili všetky potrebné kroky na založenie občianskeho združenia a v auguste bolo registrované Občianske združenie Sova so sídlom na Teplickej 7. Ešte počas prázdnin sme v spolupráci so školou  dopracovali detaily fungovania nového OZ.  Základnou myšlienkou bolo finančne podporiť pedagógov školy. Toto sme videli ako schodnú cestu na zamedzenie obrovskej fluktuácie, ktorej škola čelila celý minulý školský rok.

 

V septembri, po prerokovaní na Rade rodičov a na rodičovských združeniach sa však ukázalo, že existuje ešte významnejšia požiadavka rodičov. Z reakcií sa stalo zrejmé, že máme na stole ultimátnu požiadavku na upratanie v existujúcom systéme platieb škole.Na základe tejto požiadavky sme sa zaviazali nahradiť existujúci výber peňazí v hotovosti spôsobom, ktorý je na úrovni doby, t.j. prevodom na účet. Ďalej zaviesť systém účtovania v súlade s platnou legislatívou a poskytovať jasné a prehľadné vyúčtovanie vyzbieraných peňazí. Potešila nás požiadavka na zapojenie ďalších rodičov do OZ Sova, čím sa významne posilní mandát združenia.

 

Udržať vytýčenú líniu nás však stálo nás nemálo síl, najmä po tom, ako , vedenie školy verejne poprelo všetky dovtedajšie dohody, dokonca aj svoj súhlas so zriadením sídla združenia a od OZ SOVA sa dištancovalo. Neskôr po upokojení a vysvetlení situácie spolupráca pokračovala.

 

V októbri sme naplno pracovali na zavedení deklarovaných princípov. To, čo sme skrátene nazvali “Posilnenie kontroly rodičov nad použitím vyzbieraných financií” znamenalo vytvorenie série interných smerníc pokrývajúcich najmä mechanizmy odsúhlasenia požiadaviek na financovanie, mechanizmy vnútornej kontroly ako aj ďalšie aspekty života združenia.

 

Popri týchto interných procesoch sme samozrejme nesmeli pripustiť, aby sa vnútorné záležitosti združenia negatívne dotýkali fungovania školy.

 

Dodržiavaním presadzovaných princípov sme sa však dostali do situácie, keď sme čelili výhradám vedenia školy. Nový systém bol označený za nepružný a byrokratický. Pokiaľ však nechceme seba a školu vystavovať riziku porušovania platných zákonov, musíme trvať na riadnom vybavení každej požiadavky od jej formálnej evidencie, cez riadne dokladovaný dar škole až po jeho riadne zúčtovanie. Nemôžeme súhlasiť s prostým odovzdaním jedného veľkého balíku peňazí.

 

November bol v znamení dokončovania nových stanov, ktoré reflektujú požiadavky rodičov a formálne zakotvujú novú organizačnú štruktúru združenia. Naďalej komunikujeme s vedením školy o financovaní. Aktuálne evidujeme a vybavujeme požiadavky na

 

  • nákup učebníc,
  • tlač učebníc,
  • nákup učebných pomôcok,
  • nákup audiotechniky,
  • nákup projektorov,
  • nákup kobercov do tried

 

Treba však priznať, že investície do skvalitnenia vzdelávacieho procesu sú momentálne v menšine oproti financiám minutým na krytie prevádzkových potrieb školy (služby, tlačoviny, papier, tonery, inštalatérsky materiál, kancelárske potreby a pod.). Z tohto dôvodu sme s vedením školy viackrát počas novembra rokovali o nájdení takého modelu financovania, ktorý by peniaze rodičov prednostne použil na prioritu č. 1 - skvalitnenie vzdelávacieho procesu. Tu sme narazili na“zvyk” financovať niektoré prevádzkové náklady školy z peňazí rodičov, pričom ich opodstatnenosť je v očiach rodičov len ťažko obhájiteľná. Navrhujeme teda postupné úpravy režimu financovania a tie konzultujeme s  vedením školy tak, aby nebolo narušené fungovanie školy, ale tiež aby bol naplnený sľub OZ o sprehľadnení a efektívnom nakladaní s peniazmi rodičov.

 

Podstatným momentom v novembrovom kalendári je vypísanie výberového konania na obsadenie Výberovej a Kontrolnej komisie. Vytvorením týchto dvoch najpočetnejších orgánov sa zavŕši proces zmeny organizačnej štruktúry a činnosť OZ bude opretá o široké zastúpenie rodičov v orgánoch združenia.

 

V rámci novembra sme pracovali aj na časti projektu UČITELIA, kde stále sledujeme naplnenie pôvodného cieľa finančného posilnenia pedagógov. Tento projekt je oproti pôvodnej predstave výrazne modifikovaný tak, aby účasť v ňom bola výlučne na báze dobrovoľnosti na strane rodičov aj na strane učiteľov. Detaily projektu budeme prezentovať v avizovanom čase.

 

Jaroslav Hruškovič