Vážení rodičia

03.10.2012 19:53

 

V uplynulých dňoch sme dostali množstvo podnetov a reakcií na návrh OZ Sova. Teraz sa na Vás obraciame ako predkladatelia tohto návrhu.

Všetky podnety sme starostlivo zvážili. Každý, či už za alebo proti, má pre nás význam. Sme stále motivovaní pomôcť našim deťom a vytvoriť také podmienky, v ktorých pre ne vyťažíme maximum z dostupných možností.

Uvedomujeme si, že dosiahnutie cieľa môže byť zložitejšie, ako sme si pôvodne predstavovali. Sme ale odhodlaní v našej snahe zotrvať a s predkladaným zámerom uspieť. Preto sme sa po starostlivom zvážení rozhodli pozmeniť niektoré parametre predkladaného projektu so zreteľom na vyzdvihnutie nasledujúcich princípov:

  • Transparentnosť
  • Adresnosť
  • Kontrola

 

Aby sme ďalej zjednodušili predkladaný projekt, rozdelíme ho na dve samostatné časti:

1. Podpora rozvoja školy (ďalej len ROZVOJ)

2. Podpora stabilizácie učiteľského zboru (ďalej len PEDAGÓGOVIA)

 

Časť ROZVOJ bude financovaná na rovnakom princípe ako tomu bolo doteraz. Zámerom je vyberať 20 € mesačne na dieťa, z čoho 5 € bude k dispozícií triednemu učiteľovi, a čiastka 15 € bude použitá na financovanie rozvoja školy. Prevzali by sme tiež zažitý model úhrady „zápisného“ vo výške 40 € na začiatku školského roka. Systém zľavy na druhé a ďalšie dieťa v škole zostane zachovaný. Financie potom budeme rozdeľovať na základe predkladaných požiadaviek zo strany vedenia školy, avšak výlučne pri zohľadnení nasledujúcich našich priorít:

 

I. Skvalitnenie vzdelávacieho procesu

Bez určenia poradia dôležitosti sem patria:

· Financovanie tlače interných učebných materiálov.

· Investovanie do ďalšieho odborného vzdelávania učiteľov.

· Investovanie do metodického a iného vzdelávania učiteľov.

· Preplácanie nákladov na materiál v prípade tvorby didaktických pomôcok.

· Investovanie do rozvoja HW a SW vybavenia školy.

· Preplácanie štartovného a zápisného na rôznych súťažiach.

· Preplácanie nákladov spojených s účasťou žiakov na súťažiach vrátane nákladov na maximálne jedného pripravujúceho pedagóga.

· Financovanie nákladov spojených s organizovaním súťaží na pôde školy.

· Financovanie odmien a vecných cien pre žiakov a študentov za dosiahnutie mimoriadnych výsledkov.

· Preplácanie nákladov spojených so zaisťovaním prístupu ku odbornej literatúre, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe.

· Preplácanie nákladov spojených s nadobúdaním učebných pomôcok vrátane vybavenia telocvične.

 

II. Skvalitnenie prostredia v triedach (koberce, skrinky, nástenky, stoly, stoličky, atď.)

 

III. Skvalitnenie prostredia školy (opravy, rekonštrukcie, prípadne výstavba)

 

IV. Dotácia iných prevádzkových potrieb školy.

 

 

V časti PEDAGÓGOVIA sa nám podarilo nájsť taký model, ktorý bude lepším spôsobom reflektovať potreby a záujmy rodičov. Bude aplikovaný princíp dobrovoľnosti v účasti na tejto časti projektu, a to jednak na strane rodičov, ale aj na strane učiteľov. Zároveň bude mať každý rodič možnosť motivovať učiteľov vo svojej triede. Intenzívne sme teda popracovali na zdôraznení vyššie uvedených základných princípov do tejto časti projektu. Zámerom je snaha ohodnotiť nadštandard poskytovaný našim deťom.

Uvedomujeme si, že začať s touto časťou projektu môžeme úspešne len raz. Rozhodli sme sa preto venovať viacej času jej príprave. Detailné informácie budeme posielať koncom decembra tohto roku a túto časť spustíme až od druhého polroka potom, čo predložíme správu o nakladaní s finančnými prostriedkami za prvý polrok. 

 

 

S úctou

 

Predkladatelia návrhu za OZ Sova

 

Ing. Karin Čambálová

Mgr. Veronika Adamčíková

Ing. Jaroslav Hruškovič