Otázky a odpovede

Triedna učiteľka mi včera dávala úlohy pre syna, ktoré nebolo možné vytlačiť vo farbe, lebo škola nemá ani na farebný toner! A to všetci prispievame dohodnutou čiastkou! Prispievať na niečo čo nedostanem a nemám teda z toho prospech je presne stav, ktorý je neprijateľný.

Nerozumieme neustálym sťažnostiam na nedostatok peňazí na škole. Podľa dostupných účtovných dokladov má škola od OZ SOVA k 18.4.2013 k dispozícií 2186,41 € formou hotovostnej zálohy. Akákoľvek požiadavka zo strany školy bude promptne spracovaná. Všetky prostriedky, ktorými OZ SOVA disponuje sú určené výlučne pre potreby školy. Vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti (napríklad tejtoalebo tejto) však žiadame, aby boli požiadavky riadne vopred kalkulované a aby použitie prostriedkov bolo riadne preukázané.
Treba tiež povedať, že OZ SOVA nie je jediným zdrojom financovania školy. Podstatným zdrojom financií je rozpočet, ktorý má škola k dispozícií od zriaďovateľa a ktorý v predchádzajúcich rokoch opakovane nebol vyčerpaný. Nezanedbateľným zdrojom financií je aj OZ AVOS, ktoré v predchádzajúcom období získalo z 2% daní vyše 36.000 €. O použití týchto prostriedkov OZ AVOS nikdy neinformuje, hoci sú tiež z peňazí rodičov. Teda nechápeme, prečo pani riaditeľka obviňuje OZ SOVA, príde nám to skutočne účelové. Myslíme si, že dôvodom je nepohodlnosť systému, v ktorom sa vyžaduje kontrola s nakladaním s peniazmi rodičov.

Dočítal som sa v stanovách SOVA, že v zásade jediným poplatkom, ktorý sova účtuje je účtovník za 350€ mesačne. Teda my všetci v súčastnosti platíme 350 € mesačne za niečo, čo totálne nefunguje.

Platba 350€ mesačne bola pre OZ SOVA výhodná pri väčšom množstve účtovných pohybov v mesiacoch september 2012 – január 2013. V súčasnosti je účtovníctvo vedené v cenách vychádzajúcich z platieb za účtovnú položku a mesačné platby sú maximálne desiatky eur mesačne v závislosti od počtu spracovaných položiek.

Viete, ja tie platby uhrádzam pre svojho syna, ktorý ich momentálne nedostáva!

OZ SOVA poskytlo škole účelovo viazané peniaze, ktoré sú určené pre potreby tried resp. triednych učiteľov. Rovnako poskytlo škole aj iné účelovo viazané prostriedky. Účel týchto darov je vždy vyjadrený v platných a podpísaných darovacích zmluvách (napríklad 123, resp.ďalšie). Tieto zmluvy obsahujú aj ustanovenia, ako má škola preukázať plnenie zmluvného vzťahu – obvykle doložením súvisiacich dokladov. Vo všetkých prípadoch sa musíme týchto dokladov pracne domáhať a vo väčšine prípadov doteraz neboli predložené. Myslíme si preto, že poskytnuté peniaze boli použité na úplne iný účel. Na bežnú školskú prevádzku potom samozrejme chýbajú.

SOVA k dnešnému dňu podla slov pani riaditeľky zadržiava na svojom účte cca 17.000€.

K 18.4.2013 je zostatok na účte OZ SOVA 11.815€. Tvoria ho príspevky rodičov, ktorí si nepriali previesť tieto peniaze na darovací účet školy. Každú individuálnu žiadosť o prevod príspevkov na DÚ školy alebo o vrátenie doteraz nespotrebovanej časti príspevkov promptne vybavíme. Rovnako by sme postupovali aj v prípade, ak o tieto peniaze požiada škola na konkrétny účel s riadne pripraveným rozpočtom.


OZ SOVA je pripravené poskytnúť peniaze škole zaslaním na darovací účet. V zmysle smernice školy je však potrebné vopred pripraviť a podpísať darovaciu zmluvu. Ani v zmysle tejto smernice teda nie je možné vyhovieť žiadosti o peniaze formulovanej takto eventuálne takto. Keď sme v tomto zmysle reagovali na zaslané požiadavky, komunikácia zo strany školy už nepokračovala.


Rovnako zo strany školy do stratena odznela aj naša požiadavka na stretnutie zo dňa 19.2.2013.
Formou "pokúsim sa, ale nesľubujem" nám škola odpovedala aj na požiadavku na stretnutie zo dňa 28.3.2013.
Úplne bez odpovede zostala naša požiadavka na stretnutie zo dňa 12.4.2013.

Zatiaľ poslednú žiadosť o stretnutie, na ktorom spriechodníme čerpanie peňazí pre školu sme zaslali 25.4.2013.

Dych mi vyrazila informácia, ktorá sa týka združenia SOVA a našich peňazí resp. prevodu našich peňazí. SOVA do dnešného dňa nepreviedla napríklad "štartovací balík" v hodnote 40€, ktorý sme na začiatku roka zaplatili.

OZ SOVA za prvý polrok školského roku použila z vyzbieraných peňazí rodičov cca 30.000€ spôsobom, že boli poskytnuté škole ako hotovostná záloha, alebo z nich boli uhradené faktúry dodávateľov školy. Tzv. štartovací poplatok, ktorý doteraz zaplatilo 464 rodičov tvorí sumu 18.560 € a je teda bezo zvyšku minutý na plnenia, ktoré smerovali do školy. Nie sú nám známe dôvody, prečo by sa na 40€ príspevok vyzbieraný na začiatku šk. roku malo nahliadať inak ako na ostatné príspevky, tzn. prečo by práve tento mal byť špeciálne prevedený alebo naopak zadržiavaný.