Rozklad režimu

 

Zmyslom existencie Občianskych združení je spájať aktívnych ľudí, ktorí majú záujem na riešení problémov vyskytujúcich sa v ich okolí a podpore myšlienok a nápadov, ktorých by bola škoda, ak by zapadli do zabudnutia. Občianske združenia majú svojich sympatizantov, ktorí im vyjadrujú podporu finančnými príspevkami alebo inými aktivitami uľahčujúcimi napĺňanie cieľov uvedených v stanovách. Táto podpora zaväzuje. Zaväzuje k riadeniu sa pravidlami, ktoré si OZ stanoví a verejne deklaruje ich dodržiavanie.

Preto OZ SOVA neponechalo bez doriešenia otázku podpisu darovacích zmlúv na už poskytnuté finančné príspevky, tovary alebo služby škole. V snahe vytvoriť ďalší dodatočný tlak na vedenie školy reprezentované pani riaditeľkou, podalo sťažnosť na postup štatutára školy u zriaďovateľa školy. V odpovedi, ktorá prišla, je konštatované, že vzťah OZ a školy je vzťahom dvoch právnych subjektov, do ktorého zriaďovateľ školy nemá možnosť zasahovať.

Potvrdili sa tak naše predpoklady, zároveň sa však po prvýkrát oficiálne potvrdilo, že v rokoch 2011 a 2012 štatutár školy neevidoval a neúčtoval o príspevkoch od rodičov v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Je teda možné sa domnievať, že nevôľa vedenia školy reprezentovaného jej štatutárom - pani riaditeľkou - nepodpísať Darovacie zmluvy na už poskytnuté plnenia bude priamo súvisieť s neevidovaním takto poskytnutých financií, tovarov alebo služieb v účtovníctve školy. A to je priamym porušením platnej legislatívy. Časom určite vyjde na povrch rozsah preukázaných porušení zákonov, a potom už bude v kompetencií príslušných inštitúcií a orgánov rozhodnúť o postihoch a opatreniach voči zodpovedným osobám, predovšetkým voči štatutárovi školy.

Snaha vedenia školy o presmerovanie toku príspevkov rodičov smerom na darovací účet bola z titulu prirodzenej autority vedenia školy úspešná. Je to vidieť aj z pravidelného vykazovania príjmov a výdavkov za jednotlivé mesiace na stránkach OZ, ktoré majú jednoznačne klesajúcu tendenciu.

Zjavne sa však nedeje všetko podľa očakávaní. Rodičia nenasledujú slepo inštrukcie vedenia školy, pretože vedením školy predložené darovacie zmluvy nepodpisujú a neposkytujú príspevky na darovací účet školy. Na základe prieskumu medzi rodičmi predstavuje koncom apríla 2013 podiel podpísaných darovacích zmlúv na škole cca 37%. Rodičia sú teda uvedomelejší ako v minulosti a nechcú podporovať školu za pravidiel, ktoré predkladá pani riaditeľka.

Aj keď celkový objem príspevkov, ktoré OZ SOVA od septembra 2012 do apríla 2013 od rodičov prijalo (cca 50.000€), a z ktorého sme už poskytli škole alebo vrátili rodičom čiastku takmer 40.000€, predstavuje necelé 3% v porovnaní oficiálnym rozpočtom školy, existuje stále veľmi silná snaha vedenia školy o prisvojenie si aj zostávajúcej časti týchto finančných prostriedkov.

Taktika vedenia školy pri nátlaku na rodičov prešla na úroveň triednych učiteľov, ktorým, ako sa vedenie školy domnieva, bude pre rodičov ťažšie odmietnuť podpísanie Darovacích zmlúv predložených školou

Na rozdiel od Darovacích zmlúv, ktoré predkladá na podpis škole OZ SOVA, tieto zmluvy neobsahujú z pochopiteľných dôvodov ustanovenia o kontrole a preukazovaní účelu. Výrazne okliešťujú práva darcu v prospech obdarovaného a to z pochopiteľných dôvodov - pani riaditeľka sa nechce za nakladanie s finančnými príspevkami rodičov zodpovedať v rozsahu, v akom to vyžaduje OZ SOVA.

Vo vzťahu OZ SOVA ku škole platí, že spolupráca je možná za predpokladu podpísania darovacej zmluvy voči každej novej požiadavke. Sme zaviazaní pravidlami, ktoré sú jasne deklarované v stanovách občianskeho združenia a tiež aj platnými zákonmi (zrejme na rozdiel od štatutára školy).

Opätovne sme žiadali preukázanie plnení, ku ktorým sa škola zaviazala pri poskytnutí finančných prostriedkov na tlač Paličkového písma a pri poskytnutí finančných prostriedkov určených pre triedy.

Sme presvedčení, že naše postoje sú správne a naďalej budeme obhajovať dodržiavanie zákonov a práva prispievateľov vo vzťahu ku škole. Riadime sa princípmi transparentnosti, adresnosti a kontroly, a tak ako sme deklarovali v platných stanovách OZ SOVA budeme podporovať školu v súlade so stanovenými prioritami.