Priateľstvo a spolupráca

 

„Traja zakladajúci členovia Občianskeho združenia SOVA sú súčasne členmi Rady školy a členmi Rady rodičov“, toto nie jedenkrát zdôraznila pani riaditeľka.

Na rozdiel od dôvodov, ktoré za tým vidí ona, tento fakt súvisí nielen s ich ochotou pomáhať škole ale aj s tým, že aj vďaka svojim funkciám v Rade školy a Rade rodičov, sa dostali k informáciám, ktoré sú pre „bežných“ rodičov nedostupné, no bez nich je prakticky nemožné urobiť kvalifikované rozhodnutia. Tento dokument vznikol nielen s pričinením troch zakladajúcich členov OZ SOVA (Karin Čambálová, Veronika Adamčíková, Jaroslav Hruškovič) ale aj ďalších aktívnych členov (Michaela Bordováčová, Ladislav Kovář) s cieľom umožniť komukoľvek prístup k uceleným informáciám o existencií OZ SOVA v období od júna 2012 do konca apríla 2013.

Už niekoľko rokov sme na každom zasadnutí Rady školy aj Rady rodičov sme počúvali sťažnosti pani riaditeľky na nízke platy učiteľov a prosby o pomoc. S nízkymi platmi učiteľov išla ruka v ruke informácia o fluktuácii učiteľov z dôvodu nízkych platov.

Zhruba od mája 2012 sme mali v hlavách nápad, ako by sme mohli pomôcť, keď nie vyriešiť, tak aspoň zmierniť problém s nízkym ohodnotením práce učiteľov na škole. Keďže pri škole fungovalo OZ AVOS, jednoznačne sme plánovali riešiť situáciu cez toto OZ.

Jediná naša informácia o OZ AVOS bola, že vieme, kto je jeho predsedom. Z predchádzajúcich období sme Predsedu OZ AVOS poznali, pravidelne sa v minulosti zúčastňoval zasadnutí Rady školy ako pozvaný hosť za AVOS. Lenže už takmer rok dieťa pána Predsedu OZ AVOS školu nenavštevovalo, takže sa zasadnutí Rady školy nezúčastňoval. V navrhovaných termínoch sa nám kvôli jeho pracovnému vyťaženiu stretnúť nepodarilo.

Po zasadnutí Rady školy dňa 28.6.2012, kedy opäť odzneli informácie o odchodoch učiteľov zo školy, sme pani riaditeľku informovali, že s predsedom OZ AVOS sa nám nepodarilo spojiť a že tým naše pokusy o stretnutie stroskotali. Rozhodli sme sa pre založenie nového občianskeho združenia, ktorého výlučnou náplňou by bolo získavanie financií na „prilepšenie“ učiteľom k ich platom. Formu prispievania sme vtedy ešte bližšie nešpecifikovali.

Na otázku, či názov nového OZ by mal mať blízky názvu AVOS, odpovedala pani riaditeľka súhlasne.

Hneď 28.6.2012 sme sa dohodli na názve nového občianskeho združenia „SOVA“ a rozdelili si povinnosti súvisiace s jeho založením. V júli 2012 sme kontaktovali pani riaditeľku, nakoľko podľa informácií z Ministerstva vnútra bol k založeniu občianskeho združenia potrebný súhlas vlastníka budovy, kde bude združenie sídliť. Odkázala nás na pána zástupcu s tým, že on potrebné dokumenty administratívne pripraví, treba mu len poslať znenie textu, ktorým bude súhlas udelený. Pán zástupca bol ústretový a ochotný, súhlas so sídlom dal podpísať pani riaditeľke ešte v ten deň, o čom nás informoval e-mailom. Všetky potrebné dokumenty spolu so stanovami sme predložili Ministerstvu vnútra, ktoré dňa 3.8.2012 potvrdilo registráciu OZ SOVA.

Koncom augusta 2012 sme sa stretli s pani riaditeľkou v riaditeľni na Teplickej a informovali sme ju o založení a registrácii OZ SOVA. Zároveň sme jej predložili návrh letáku, ktorým sme chceli osloviť rodičov. Súčasne sme deklarovali ochotu na spoluprácu s OZ AVOS a kvôli jednoduchším a rýchlejším bankovým prevodom sme sa dohodli na zriadení bežného účtu v rovnakej banke ako má OZ AVOS.

Pani riaditeľke sme navrhli zlúčenie výberu príspevkov rodičov z troch dôvodov:

·         odbremeníme učiteľov od manipulácie s hotovosťou, ktorá nie je v ich náplni práce,

·         rodičia budú mať možnosť prispievať na účet (o tom sa hovorilo už viac rokov),

·         zabezpečíme vyšší výber príspevkov na učiteľov, keď budú oba výbery zlúčené.

V deň začiatku školského roka 3.9.2012 sme sa opäť stretli, tento krát s celým vedením školy v riaditeľni na Skalickej. Pani riaditeľka povedala, že rozmýšľala o navrhovanom zlúčení poplatkov, ale už sa jej to ako dobrý nápad nezdá. Poukázala na nevýhody v tom, že na škole nebude k dispozícii neustále hotovosť. Obaja zástupcovia privítali možnosť odbremenenia učiteľov od vyberania hotovosti. Nakoniec sme sa rozchádzali s tým, že rodičom oznámime nový spôsob výberu príspevkov na stretnutí Rady rodičov a následne na rodičovských združeniach.

Na zasadnutí Rady rodičov 11.9.2012 sme prezentovali náš zámer. Ukázalo sa, že pre rodičov nebolo odmeňovanie učiteľov tak významnou témou. Z ich reakcií bolo zrejmé, že máme na stole zásadnú požiadavku na upratanie v existujúcom systéme príspevkov škole.

Zaviazali sme sa teda nahradiť existujúci výber peňazí v hotovosti prevodom na účet, zaviesť systém účtovania v súlade s legislatívou a poskytovať jasné a prehľadné vyúčtovanie. Rodičia nás tiež zaviazali kontrolou nad financiami rodičov a plánovaním výdavkov a tiež vzniesli požiadavku na rozšírenie radov členov OZ SOVA, čím by sa výrazne posilnil mandát OZ.

Kým my sme žili neustále predkladanými problémami vysokej fluktuácie a zabezpečenia kvalitného vyučovania, ostatní rodičia žili niečím, čo ich po dlhé roky tlačilo zjavne viac. Známky nespokojnosti však boli prítomné. Každoročne vznikala napätá situácia pri vymáhaní vyúčtovania rodičovských príspevkov, ktoré nebolo predkladané, napriek tomu, že to pani riaditeľka niekoľkokrát sľúbila. Napätia boli aj pri zvyšovaní príspevkov a požadovaní nových ad hoc príspevkov, ktoré boli priamym následkov nutnosti získať dodatočné zdroje pre krytie neschválených nákladov (opravy bez výberových konaní, nákup skriniek na školu, atď.)

Na základe našej prezentácie na zasadnutí Rady rodičov bol návrh nového systému príspevkov prerokovaný na rodičovských združeniach (18.9.2012 Teplická, 27.9.2012 Skalická). Na rodičovských združeniach na Teplickej sme pre rodičov mali pripravenú prezentáciu v podobe letáku, ktorý sme však už na rodičovských združeniach na Skalickej pre neaktuálnosť informácií už nerozdávali.

Ako podklad na prerokovanie na rodičovských združeniach sme totiž 14.9.2012 distribuovali zástupcom v Rade rodičov revidovaný plán činnosti, zostavený na základe podnetov rodičov zo zasadnutia Rady rodičov zo dňa 11.9.2012. Finančné údaje sme opierali o najlepšie vtedy dostupné dáta.

Z jednotlivých tried nám medzitým rodičia zaslali pripomienky k plánu, ktoré sme zosumarizovali a na základe nich sme pripravili ďalšie spresnenie zámeru OZ SOVA. Tento dokument sme distribuovali e-mailom dňa 26.9.2012.

Nespokojnosť so systémom hotovostného výberu príspevkov, ktorý na škole fungoval v minulosti, bola zrejmá aj so sťažností rodičov adresovaných zriaďovateľovi (BSK). Následne sa BSK obrátil na školu listom s otázkou, či pracovníci školy vyberajú pre OZ SOVA platby v hotovosti.                                 

Bolo pre nás šokujúce, keď vtedy pani riaditeľka verejne poprela všetky naše dovtedajšie dohody, dokonca aj svoj súhlas so zriadením sídla združenia a od OZ SOVA sa dištancovala. Ako podporný argument bolo na BSK zaslané dokonca aj hromadne podpísané vyhlásenie učiteľov o tom, že nikdy pre (žiadne) občianske združenie peniaze nezbierali.

Týmto momentom je možné datovať začiatok rozporov medzi činmi a slovami pani riaditeľky vo vzťahu k OZ SOVA.

Pred rodičovskými združeniami na gymnáziu dňa 27.9. 2012 sa konalo zasadnutie Rady rodičov, na ktorom malo prebehnúť hlasovanie o predstavených zámeroch OZ SOVA, ktoré mali byť následne komunikované v triedach. Z dôvodu následného konania rodičovských združení v triedach malo zasadnutie Rady rodičov vyhradený čas 60 minút.

Takmer na celý čas si zobrala slovo pani riaditeľka, obvinila rodičov z nevďačnosti a z toho, že napísali negativistickú sťažnosť zriaďovateľovi. Na základe otázok a tlaku BSK sa pani riaditeľka vo svojom prejave k Rade rodičov od OZ SOVA dištancovala. Nebol nám vtedy jasný dôvod takéhoto konania, pretože činnosť OZ SOVA a navrhovaný systém hospodárenia s príspevkami rodičov bol úplne legitímny.

Rodičia napriek prezentácií pani riaditeľky v hlasovaní znova potvrdili platby na účet OZ SOVA. Toto bol prvý moment,
kedy sa rodičia otvorene vzopreli bezvýhradnému nasledovaniu požiadaviek pani riaditeľky.

 

Pokračovať na kapitolu Otáčanie politického kurzu