Politické represálie

 

Už dávnejšie sme s pani riaditeľkou komunikovali náš zámer zorganizovať pre žiakov školy sériu prednášok so zaujímavou osobnosťou. Jej súhlasné stanovisko sme získali ešte v období relatívne dobrej spolupráce. Teraz bolo stále zrejmejšie, že táto prednáška je pani riaditeľke tŕňom v oku. Do poslednej chvíle nebolo jasné, či sa prednáška bude môcť uskutočniť na škole, alebo budeme musieť hľadať alternatívny priestor. V reakciách sa pani riaditeľka zameriavala prevažne na preukázanie toho, ako sa to nedá - raz bol priestor v škole obsadený, inokedy to „nevychádzalo“ časovo. Postoj pani riaditeľky však asi najlepšie vykresľuje jej výrok, „Aj my si môžeme kedykoľvek zaplatiť prednášku pána M...,  nepotrebujeme, aby si SOVA na tejto prednáške budovala svoje PR.“

Nakoniec však zvíťazil zdravý rozum, organizácia bola delegovaná na zástupcov, prednáška sa uskutočnila 7.2.2013 a bola úspešná. Potešilo nás mnoho pozitívnych ohlasov a vyše 170 pozretí záznamu prednášky.

Nedá nám však nepovedať, že hrozba pozitívneho dojmu z OZ SOVA bola pre pani riaditeľku zrejme taká neprijateľná, že akékoľvek aktivity tohto druhu do budúcnosti neprichádzali do úvahy. Sme naďalej v kontakte s ľuďmi, ktorých prednášky by mohli byť pre deti zaujímavé. No nedovolíme si zaťahovať ich do malicherností na škole a riskovať škandálny priebeh akcií.

Perličkou medzi reakciami na zverejnený záznam prednášky bola reakcia pána zástupcu, ktorý žiadal okamžité stiahnutie prezentácie z webu, pretože záznam bol vyhotovený v rozpore so školským poriadkom.

Hneď večer po prednáške Doc. M... (7.2.2013) bol OZ SOVA doručený e-mail riaditeľky školy , v ktorom sa „celá škola“ opakovane dištancuje od všetkých aktivít OZ SOVA. Najmä časť „Takéto aktivity, aké pripravujete, si škola v rámci kompetencií dokáže zabezpečiť sama a nedovolím aby ste ako cudzí subjekt... zasahovali do výchovno-vzdelávacieho procesu...“ je v rozpore s tým, že prednášku sme mali riadne dohodnutú a odsúhlasenú.

Paradoxne, i napriek deklarovanému dištancovaniu sa od OZ SOVA na verejnosti, už nasledujúci deň sme zaznamenali požiadavku školy na prísun ďalších peňazí. Toto chápeme ako jasne vyslovenú požiadavku na spoluprácu. Odpovedali sme teda e-mailom dňa 11.2.2013.

Ešte v ten večer sme dostali ďalší e-mail od pani riaditeľky. Najmä časť „Chcem len zdôrazniť, že na poslednej RR bola vyjadrená iná vôľa rodičov a preto aj váš argument, že rešpektujete vôľu rodičov je zavádzajúci.“ je v rozpore s tým, aká vôľa rodičov bola na Rade Rodičov vyjadrená. Tam sa totiž nevyjadrovala žiadna vôľa, hlasovanie bolo násilne zrušené a jediným a hlavným bodom programu bol prejav pani riaditeľky. Na tento mail sme nakoniec ani neodpovedali. Z povahy, ako je napísaný, sa odpovede ani nedožaduje.

11.2.2013 bola všetkým rodičom adresovaná Výzva riaditeľky školy, ktorú chápeme ako maximálnu formu očierňovacej kampane.

Úplne nepokryte je vo výzve vyjadrené, že OZ SOVA je zodpovedné za zlý stav financií na škole. Bez akejkoľvek sebareflexie sa opomína fakt, že za uplynulé obdobie OZ SOVA vôbec nezasahovalo do toho, na čo budú peniaze použité. Peniaze boli minuté práve vedením školy, ktoré ich dostalo plne k dispozícií. Zároveň rovnaký dokument preukazuje, že záloha peňazí na škole nikdy neklesla pod 1000€.

Úplne legitímna snaha OZ SOVA o kontrolu hospodárnosti použitia rodičovských príspevkov je podaná ako hrubé zasahovanie do záležitostí školy. Vo výzve sa samozrejme opomína fakt, že škola pracuje s  rozpočtom zriaďovateľa, ktorý pokrýva všetky aspekty fungovania školy a príspevky rodičov sú popri ňom mikroskopické (cca 1.730.000€ vs 50.000€). Práve príspevky rodičov sú podávané ako niečo, od čoho je škola akoby životne závislá.

Napriek uvedenej mediálnej nepriazni zotrvávame na nezmenenej pozícií . OZ SOVA nie je organizácia podliehajúca vedeniu školy, no chce byť jeho rovnocenným partnerom. Naše konanie si nemožno vynucovať. Pripúšťame iba princíp dohody.

15.2.2013 nadobudla platnosť tzv. smernica o poplatkoch. Smernica bola pokračovaním nastúpenej línie platieb rodičov cez Darovací účet. Že bola šitá horúcou ihlou dokazujú nielen reakcie rodičov, ktoré na seba nedali dlho čakať, ale najmä skutočnosť, že hneď v nasledujúcich týždňoch sa ukázala ako nepoužiteľná a škola bola nútená od každého rodiča žiadať podpis darovacej zmluvy, čo je v rozpore s ustanoveniami smernice.

Vo vzťahu so školou sa naplno začal prejavovať rozpor vo vnímaní príspevkov rodičov. Neustále sme počúvali ako zadržiavame peniaze a blokujeme chod školy. V skratke by sa dal postoj pani riaditeľky vyjadriť ako „zmiznite odtiaľto, ale ešte predtým dajte peniaze“.

V našom ponímaní sme správcami príspevkov, ktoré nám rodičia zverili a máme povinnosť narábať s nimi hospodárne. Na základe predchádzajúcich skúseností s hospodárením školy s príspevkami rodičov sme odmietli previesť zostávajúce prostriedky na Darovací účet školy bez špecifikácie ich použitia a podpisu darovacej zmluvy, v ktorej budú opomenuté práva darcu.

V tomto období bol už na stránke OZ SOVA funkčný formulár, ktorý umožňuje prispievateľom svoje individuálne podiely buď vrátiť na vlastný účet alebo previesť na Darovací účet školy. Spracovali sme podrobný popis toho ako Darovací účet fungujeako je možné naložiť s prostriedkami darcov na účte OZ SOVA.

Sme toho názoru, že voľnosť darcov nie je obmedzená a ku svojim peniazom sa môžu kedykoľvek dostať a poukázať ich na Darovací účet školy buď z vlastného účtu alebo cez účet OZ SOVA.

Nie je teda možné tvrdiť, že OZ SOVA zadržiava peniaze. Áno, OZ SOVA disponuje finančnými prostriedkami,
avšak tieto sú tvorené príspevkami rodičov, ktorí si neprajú previesť ich na Darovací účet školy, ale prajú si, aby s nimi hospodárilo občianske združenie SOVA spôsobom, ktorý deklaruje.

Medzitým pokračuje schizofrénia, keď sa škola na jednej strane dištancuje od OZ SOVA a na druhej strane sme stále častejšie vyzývaní k poskytnutiu ďalšej zálohy tak, ako v predchádzajúcom období.

S poskytnutím zálohy sme v určitom momente súhlasili za podmienky, že budú doriešené všetky staré zálohy, predložené doklady na zúčtovanie a podpísané s nimi súvisiace darovacie zmluvy. Všetku agendu sme pripravili na stretnutie dňa 19.2.2013.

Stretnutie sa uskutočnilo v mimoriadne napätej atmosfére. Za školu sa ho zúčastnili pani riaditeľka, pán zástupca, pani sekretárka a pán ekonóm, za  OZ SOVA pán Hruškovič a pani Adamčíková. Hneď v prvom bode programu stretnutia pani riaditeľka odmietla podpísať darovacie zmluvy, ktoré už predtým dostala k dispozícií elektronicky. Stretli sme sa teda zbytočne. Uvedené dôvody boli natoľko zmätočné, že spätne ani po konzultácií zúčastnených nie sme schopní ich citovať.

Priebeh a výsledok tohto stretnutia naplno odhalil fakt, že škola tie zmluvy už nikdy nemôže podpísať, pretože príspevky rodičov v roku 2012 neboli zrejme v účtovníctve nijako evidované a zmluvy zachytávajúce plnenia práve za toto obdobie by tento nedostatok preukázali.

Ešte 19.2.2013 píšeme poverenému zástupcovi školy žiadosť o stretnutie. Odpoveď je však vyhýbavá a vôbec nenasvedčuje snahe aktuálne problémy riešiť.

Nehľadiac na platnú smernicu, nehľadiac na potrebu finančných tokov cez Darovací účet, nehľadiac na predchádzajúce deklarácie o dištancovaní sa od OZ SOVA, 25.2.2013 máme opäť na stole požiadavku na peniaze v hotovosti. Odpovedáme e-mailom v súlade s vyššie uvedeným princípom predkladania úplných a riadne kalkulovaných požiadaviek na financovanie. Rovnako píšeme na školu aj oficiálny list v tomto duchu.

Nakoľko sa blížil termín finančnej uzávierky roku 2012, potrebovali sme aj my uzavrieť dokladovú agendu. Pre každú uzavretú darovaciu zmluvu sme sa museli prácne domáhať plnenia.

V prípade zmluvy s OZ AVOS sme združenie vyzvali na plnenie podľa bodu II/2.

V prípade zmluvy so školou sme školu vyzvali na plnenie podľa bodu II/2.

V oboch prípadoch bola ochota poskytnúť plnenie vyplývajúce zo zmluvy na bode mrazu. Zmluvy sú pre pani riaditeľku len zdrapom papiera. V prípade zmluvy s OZ AVOS sme potvrdenie dostali po druhej urgencii. V prípade zmluvy so školou plnenie nemáme k dispozícií ani k 30.4.2013.

V priebehu prvej dekády marca takmer prestali prichádzať požiadavky rodičov na vrátenie alebo presun nespotrebovanej časti príspevkov poskytnutých do OZ SOVA. Celkovo sme za uplynulé obdobie vybavili asi 90 žiadostí.

Môžeme teda dosť dobre predpokladať, že všetci rodičia, ktorí sa rozhodli peniaze vybrať alebo previesť na Darovací účet školy tak už urobili.

Postoj OZ SOVA, kedy jednoznačne požadujeme predloženie riadne kalkulovaných požiadaviek na financovanie je teda
o to legitímnejší a takto teraz pristupujeme ku všetkým prijatým požiadavkám.

14.3.2013 bola konečne podpísaná darovacia zmluva na peniaze do tried (tzv. triedny fond). Škola mala zmluvu k dispozícií od 22.2.2013, ale medzitým sa zrejme javilo výhodnejšie hrať divadielko o nedostatku peňazí, ako reálne podpísať zmluvu a zabezpečiť čerpanie prostriedkov. Potešili sme sa podpisu zmluvy a verili sme, že sa peniaze dostanú triednym učiteľom do tried. Obrovským sklamaním pre nás je, že pre vedenie školy je aj táto zmluva iba zdrapom papiera, ktorý sa neobťažuje plniť. Rovnako ako v prípade už dávnejšie podpísaných Darovacích zmlúv, aj tu sa musíme domáhať potvrdenia zmluvného plnenia. Horšie však je, že nejde len o papierovú formalitu, ale že peniaze reálne neboli triednym učiteľom vyplatené. Plnenie vyplývajúce zo zmluvy nie je k dispozícií ani ku dňu 30.4.2013.

20.3.2013 bol všetkým rodičom prostredníctvom triednych učiteľov rozoslaný mail ekonóma školy, ktorý nepriamo priznáva diletantský spôsob spracovania tzv. smernice o poplatkoch a dodatočne vyzýva na podpis darovacej zmluvy na akúkoľvek čiastku. Smernica v tomto zmysle modifikovaná nebola, takže naďalej existuje zmätočná informácia o náležitostiach platby na Darovací účet školy.

28.3.2013 opätovne žiadame povereného zástupcu školy o stretnutie, na ktorom by sme vyriešili staršie darovacie zmluvy a spriechodnili pre školu čerpanie peňazí. Odpoveď je viac ako vyhýbavá.

Napriek hektike uplynulých dní finalizujeme všetku účtovnú agendu a v riadnom termíne uzatvárame rok 2012 a podávame daňové priznanie. 

 

Pokračovať na kapitolu Rozklad režimu