Otáčanie politického kurzu

 

V období od 1.10.2012 do 5.11.2012 bola pani riaditeľka PN a jej právomoci neboli riadne delegované.
To malo za následok, že na škole vznikla paradoxná situácia – učitelia sa sťažovali na chýbajúce peniaze, pričom už dávnejšie prevzatá hotovostná záloha vo výške 4.900€ bola zamknutá v trezore a nebolo jasné, či bez pani riaditeľky je možné na ňu siahnuť.

Až 22.10.2012 sme sa sprostredkovane dozvedeli o tejto situácií a pokladňu na Skalickej sme dotovali sumou 1.500€. Treba jasne povedať, že počas celého obdobia do konca roka 2012 hotovostný zostatok na škole tvorený zálohou od OZ SOVA neklesol pod 1.000€!

Na tomto príklade neschopnosti riaditeľky školy zaistiť jej riadny chod školy nám bolo neskôr vyčítané, že blokujeme peniaze. Tento názor je pani riaditeľkus akousi zotrvačnosťou naďalej presadzovaný napriek tomu, že za rok 2012 bolo ňou samou odsúhlasené a pracovníkmi školy podpísané finálne zúčtovanie potvrdzujúce dostatok hotovosti na škole.

Okrem tohto krivého obvinenia prebiehal mesiac október 2012 v pokojnej atmosfére. V neprítomnosti pani riaditeľky sme komunikovali so zástupcami školy. S odstupom času je možné toto obdobie hodnotiť ako ukážku pragmatickej spolupráce OZ SOVA a školy. Za toto obdobie sme riadne zaevidovali a vybavili požiadavky na:

·         Vybavenie lukostreleckého krúžku

·         Vymaľovanie priestorov na Skalickej

·         Stavebnú úpravu priestorov na Skalickej v zmysle špecifikácie p. zástupcu

Bežným postupom školy bolo realizovanie stavebných prác na majetku školy cez OZ AVOS. Vedenie školy sa tak mohlo vyhnúť nutnosti vyhlasovať výberové konania. Zároveň prakticky neexistovala odborne spôsobilá osoba, ktorá by výkon stavebných prác kontrolovala a hájila tak záujmy školy, resp. investora, ktorým bol v týchto prípadoch OZ AVOS. Niet sa potom čo čudovať faktúram za „práce naviac“, ktoré boli realizované počas letných prázdnin v areáloch na Skalickej a Teplickej.
Tieto sme po dôkladnom zvážení neuhradili, čo neskôr po návrate pani riaditeľky z PN vyvolalo jej obrovskú vlnu nevôle. Vtedy sme ešte netušili, že práve tieto dve faktúry sú pre pani riaditeľku kľúčové a budeme sa k nim ešte toľkokrát vracať.

O týchto faktúrach, najmä však o tej zo Skalickej s pani riaditeľkou nikdy nebolo možné viesť diskusiu. Boli prezentované ako úplný imperatív bez akejkoľvek možnosti čo i len debatovať o jednotlivých položkách. A ponúkaná pomoc – prerokovať s dodávateľom prípadné preverenie oprávnenosti fakturácie prác naviac, bola tvrdo odmietnutá. Nepripadá Vám prinajmenšom podivné, že keď investorovi, ktorým je OZ AVOS (a pani riaditeľka je jeho členom), niekto ponúkne pomoc preveriť možnosti ušetriť, tak je takáto snaha pani riaditeľkou marená?

Ponúkali sme túto pomoc pri rokovaní najmä preto, že niektoré položky sa nám zdali byť neprimerané a dodávateľa sme sa na ne chceli aspoň opýtať - v prípade, že by faktúry mali byť uhradené cez OZ SOVA, aby sme mali dostatočné vysvetlenie pre rodičov.

Len čo sme chceli analyzovať konkrétne položky, z úst pani riaditeľky zaznela jediná možnosť (a imperatív) – zaplatiť!!!

Dňa 9.10.2012 sa na Gymnáziu na Skalickej konalo zasadnutie Rady rodičov. Za vedenie školy sa na ňom nezúčastnila pani riaditeľka (bola PN), ale zástupcovia pre ZŠ a Gymnázium. Hlavnou témou zasadnutia bolo prerokovanie návrhu systému zbierania a evidencie príspevkov rodičov. Na zasadnutí sa zúčastnil aj predseda OZ AVOS. V rozsahu asi  60 minút informoval rodičov o úspechoch minulých období. Pri otázkach rodičov pripustil určité pochybenia, najmä v oblasti hotovostných výberov. Proti podpisu dal k dispozícií vyúčtovanie AVOSu za školský rok 2011/2012. Prisľúbil dodať vyúčtovanie aj za uplynulých 5 rokov, čo sa však doteraz neuskutočnilo. Navrhoval pokračovať v príspevkoch do OZ AVOS s tým, že bude sprístupnená platba na účet. Ako je skôr nevidieť z tzv. vyúčtovania, detailný rozpis položiek je pre OZ AVOS zjavne neznámym pojmom.

OZ SOVA potom prezentovalo svoj navrhovaný spôsob výberu príspevkov a Rada Rodičov nakoniec prijala uznesenie odporúčajúce rodičom zapojiť sa do projektu OZ SOVA.

Vďaka neprítomnosti riaditeľky školy bolo toto zasadnutie Rady rodičov posledné, na ktorom o svojich príspevkoch rozhodovali sami rodičia.

Vo vnútri OZ SOVA sme na základe ďalších spätných väzieb od rodičov pracovali na posilnení kontroly rodičov nad použitím vyzbieraných financií. Vytvorili sme sériu interných smerníc a procesov ako aj organizačnú štruktúru tak, aby bolo možné zapojenie každého aktívneho rodiča do procesu rozhodovania.

Na stretnutí 8.11.2013 sme návrh procesov prezentovali v škole. Išlo najmä o zavedenie systému formálneho podania žiadosti školy o financovanie požiadavky. Táto požiadavka by bola posúdená rodičmi vo Výberovej komisií a následne po jej schválení financovaná.

Okamžite sme však čelili výhradám vedenia školy. Navrhovaný systém bol označený za nepružný a byrokratický. Donekonečna nám bolo potom opakované, že učitelia v zborovni tlačivo „požiadavka“ zmietli zo stola a zostali urazení. Nebudú sa vraj nikoho doprosovať o peniaze.

Tu si dovolíme malé odskočenie do budúcnosti. V apríli 2013 zaviedol na škole ekonóm školy systém písomného podávanie požiadaviek učiteľov vedeniu školy. Vidno teda, že vtedajším problémom nebola nepružnosť a byrokratickosť tohto postupu. Bol to len ďalší zástupný dôvod, prečo výber peňazí prostredníctvom OZ SOVA nie je vhodný a prečo musí mať vedenie školy príspevky rodičov pod kontrolou.

Späť do novembra 2012. Nemohli sme súhlasiť s prostým odovzdaním jedného veľkého balíku peňazí. Súhlasili sme s prechodným obdobím do konca roka 2012, kedy sme vyzbierané peniaze škole poskytovali po častiach formou zálohy a priebežne zúčtovávali bločky.

Žili sme v tom, že škola vyzbierané peniaze nutne potrebuje a nechceli sme, aby sa nezhody medzi vedením školy a OZ SOVA negatívne dotýkali práce učiteľov. Pri spätnom pohľade je však jasné, že v tomto bode sme mali rázne zastaviť akékoľvek vyplácanie peňazí mimo schválených projektov. Vtedy sme to však nevideli. Nevideli sme, že peniaze poskytnuté škole sa používajú nepremyslene, že sú vedené krížom-krážom na rôznych školských „fondoch“, nesystematicky rozdávané alebo naopak upierané žiadateľom z radov učiteľov.

Nakoľko sme boli neustále vystavovaní tlaku na úhradu faktúr za práce na Skalickej a Teplickej a situácia s neuhradenou faktúrou nám bola vykresľovaná ako ohrozenie chodu školy, súhlasili sme aspoň s čiastočnou úhradou. Pretože faktúra je vystavená na OZ AVOS, nemohli sme ju zaplatiť priamo. Na základe podpísanej darovacej zmluvy sme poskytli dar občianskemu združeniu AVOS. Aj pri takto poskytnutých finančných prostriedkoch sme trvali na dodržaní podmienok Darovacej zmluvy. Nakoniec, po dvoch urgenciách, AVOS potvrdil použitie týchto prostriedkov na úhradu zmienených faktúr.

Ešte považujeme za potrebné zmieniť sa o tom, ako sme určili výšku daru pre OZ AVOS. Na základe poskytnutého vyúčtovania AVOSu za školský rok 2011/2012 je zrejmé, že AVOS vtedy mal k dispozícií 16.259,14€ Celková výška faktúr za práce na Skalickej a Teplickej je 20.408,27€. AVOSu sme sa rozhodli poskytnúť rozdiel medzi prostriedkami k dispozícií a výškou fakturácie.

Vtedy, ako aj s odstupom času, hodnotíme tento náš prístup ako maximálne korektný. V novembri 2012 sme však mali problém ustáť obvinenia z toho, že opäť spôsobujeme kolaps školy, pretože cez AVOS údajne bolo nutné financovať akési tajomné projekty a pre vyžadovanú spoluúčasť AVOSu bolo vraj potrebné, aby AVOS disponoval určitým zostatkom.

Do dnešného dňa sa nepodarilo zistiť, aké to boli projekty a či to tak bolo naozaj. Vidíme za tým skôr snahu manipuláciou „vytiahnuť“ z OZ SOVA čo najviac peňazí. Keďže tlaky boli mimoriadne, podvolili sme sa na úhradu ešte ďalšej časti peňazí nad deklarovaný rozdiel tak, aby celková čiastka príspevku OZ SOVA na Občianskemu združeniu AVOS predstavovala 6.000€ (druhá darovacia zmluva AVOSu).

12., 13. a 14.11.2012  sme bez predchádzajúceho avíza začali čeliť ďalšej paľbe kritiky od pani riaditeľky. Opäť sme mali na stole, že blokujeme chod školy. Tentoraz sme už do toho údajne zatiahli aj nevinné deti – prvákov.

Škola vraj nutne musela objednať pre prvákov tlač kníh „Paličkové písmo“, z ktorých sa deti mali učiť.

Neuveriteľné bolo, že tí z nás, ktorí majú prvákov vedeli, že knihu Paličkové písmo deti v tom čase už dávno používali. Navyše škola pre 50 prvákov objednala 500 ks výtlačkov (!). Ešte zarážajúcejšie bolo, že to bolo v cene 1,50€ za kus, teda 750€ za dodávku, pričom bežne sa takáto tlač dá obstarať s polovičnými nákladmi.

Pani riaditeľka nám 15.11.2012 zatelefonovala, že dodávateľ je na škole, priniesol knihy a nutne ich treba zaplatiť. Pripravili sme darovaciu zmluvu a po jej podpísaní sme jej peniaze odovzdali.

Darovacia zmluva obsahuje ustanovenie, podľa ktorého sa obdarovaný (škola) zaväzuje preukázať, že peniaze boli použité na deklarovaný účel. Toto mala škola preukázať predložením faktúry, dodacieho listu a jedného výtlačku knihy.

Ani po 5 mesiacoch a troch urgenciách však vedenie školy tieto doklady nepredložilo. Prváci sa naďalej učili z kníh ktoré mali už predtým a ani jeden výtlačok z dodaných 500ks nikto z OZ SOVA nikdy nevidel. Pani riaditeľka opäť nerešpektuje ani to, čo sama podpísala.

To isté stretnutie v škole dňa 15.11.2012 sme ale vnímali aj ako krok vpred, pretože vlastnou rukou pani riaditeľky boli podpísané formuláre so žiadosťou o financovanie požiadaviek na:

·         koberce,

·         projektory,

·         audiotechniku,

·         kancelársku techniku,

·         stužkovú.

Neskôr sa ukázalo, že ide len o podpis ďalšieho zdrapu papiera (podobne ako v prípade tlače učebníc Paličkového písma). Odvtedy sme sa s pani riaditeľkou k podpísaným formulárom totiž ešte nevrátili.

Nami presadzovaný systém financovania bol naďalej označovaný ako zlý, preto sme zaslali vedeniu školy výzvu na špecifikáciu spôsobu priebežného financovania. Žiadnu odpoveď sme však nedostali. Po druhej výzve škola odpovedala až v januári 2013 v zmysle, že nič nie je potrebné špecifikovať, pretože sa zavedený systém ruší a škola sa vracia k starému.

Vnímali sme narastajúci rozpor medzi nami presadzovanými prioritami - investície do skvalitnenia vzdelávacieho procesu, ktoré boli v menšine oproti financiám minutým na krytie prevádzkových potrieb školy. Počas novembra 2012 sme ešte niekoľkokrát rokovali s vedením školy o nájdení takého modelu financovania, ktorý by peniaze rodičov prednostne použil na podporu vzdelávacieho procesu. Bol tu však železný „zvyk” financovať niektoré prevádzkové náklady školy z peňazí rodičov, pričom ich opodstatnenosť je v očiach rodičov len ťažko obhájiteľná. Domnievali sme sa, že cestou budú postupné úpravy režimu financovania tak, aby nebolo narušené fungovanie školy, ale tiež aby bol naplnený sľub OZ o sprehľadnení a efektívnom nakladaní s peniazmi rodičov.

Naša snaha hľadať riešenia, však vychádzala naprázdno, nakoľko sme komunikovali s partnerom, ktorému viac záležalo na absolútnej kontrole nad finančnými príspevkami rodičov než na dohode v intenciách štandardných a korektných vzťahov.

November je možné charakterizovať ako posledný mesiac ako-tak normálneho fungovania. Do školy riadne prichádzali zálohy, triedni učitelia dostávali peniaze, a zo školy sme dostávali zúčtovacie doklady spôsobom, ktorý možno s trochou tolerancie označiť za priebežný.

28.11.2012 sme mailom avizovali vyhlásenie výberového konania na členov Výberovej komisie a Kontrolnej komisie.
V OZ SOVA sme privítali nových spolupracujúcich rodičov.

Ešte počas novembra sme pracovali na projekte UČITELIA, kde sme stále sledovali naplnenie pôvodného cieľa finančného posilnenia pedagógov. Tento projekt sme oproti našej pôvodnej predstave výrazne modifikovali - tak, aby účasť v ňom bola výlučne dobrovoľná, a to na strane rodičov aj na učiteľov. Predpokladali sme, že budeme mať možnosť projekt oficiálne prezentovať. Uvedomovali sme si, že nie je možné spustiť ho bez súhlasu vedenia školy.

Môžeme sa len domnievať, že v očiach vedenia školy prezentovaného pani riaditeľkou mal tento projekt zásadný nedostatok  - rozhodovanie o použití kumulovaných finančných prostriedkov nezostávalo v rukách pani riaditeľky. Rozhodovať mali rodičia. Navrhovaný projekt totiž počíta s priradením odmeny učiteľovi podľa vôle prispievateľa.

 

Pokračovať na kapitolu  Antagonizmus ale spolupráca