Antagonizmus ale spolupráca

 

Na zasadnutí Rady rodičov, ktoré sa konalo 5.12.2012 charakterizovala pani riaditeľka spoluprácu školy s OZ SOVA v mene učiteľov ako nepružnú, byrokratickú a oberajúcu učiteľov o komfort, na aký boli z minulosti zvyknutí. Ďalšia námietka sa týkala dobrovoľnosti výberu príspevkov od rodičov. Tiež bol odmietnutý systém plánovaných výdavkov a písomné formulovanie požiadaviek na preplatenie aktivít školy.

Ani sa nám nechce veriť, že je možné takéto námietky myslieť vážne – naša škola je predsa štátnou školou.
Určite nie obyčajnou, no napriek tomu príspevky rodičov iné než dobrovoľné ani byť nesmú. A plánovanie výdavkov? Nie je práve ono základom zdravého hospodárenia s dostupnými financiami? Isteže je pohodlnejšie načierať do kasy a  jej zdroje využívať bez nutnosti zaoberať sa tým, či sme nemohli inde nakúpiť lacnejšie alebo nebodaj si najprv spočítať, či v nej máme dosť aj na nové šatňové skrinky...

Peniaze do triednych fondov sa OZ SOVA snažilo doručovať vždy začiatkom mesiaca, rovnako ako hotovostnú zálohu, ktorú sme ešte aj priebežne dopĺňali. V čase konania zasadnutia Rady rodičov v decembri 2012 disponovala podľa evidencie OZ SOVA škola hotovosťou vyššou než 10.000€. To je čiastka, ktorá bola odovzdaná do školy a nebolo v tom čase dokladované jej spotrebovanie.

Pani riaditeľka na zasadnutí Rady rodičov okrem iného vyhlásila, že vzhľadom na nepredloženie projektu financovania pedagógov (a ten nebol dovtedy v konkrétnom znení predložený aj kvôli výslovnému nesúhlasu pani riaditeľky s realizovaním projektu tohto typu) fungovanie OZ SOVA považuje za zbytočné a vyzvala rodičov, aby svoje príspevky odovzdávali do rúk triednym učiteľom, ktorí vraj písomne vyjadrili súhlas s výberom príspevkov od rodičov určených pre školu. A to napriek tomu, že v septembri 2012 pre potreby BSK údajne podpisovali vyhlásenie, že príspevky od rodičov nevyberajú.

Pani riaditeľka sa posťažovala aj na neochotu OZ SOVA uhradiť v plnej výške faktúry za opravy budov školy (152012 a 162012). Objednávateľom prác bolo OZ AVOS. Už sme popísali našu pozíciu ohľadom výšky príspevku, ktorý sme na úhradu týchto faktúr boli ochotní uvoľniť.

Jeden z rodičov, ako osoba bezplatne vykonávajúca daňové poradenstvo pre OZ AVOS oboznámila členov Rady rodičov s tým, že v minulosti prebiehal výber príspevkov v poriadku - určitá časť príspevkov rodičov bola použitá školou na pokrytie prevádzkových nákladov a zvyšok bol vložený na účet OZ AVOS. To ich spolu s ďalšími darmi a príspevkami 2% z dane údajne riadne evidovalo vo svojom účtovníctve. Nakoľko zďaleka nie všetci rozumejú účtovníctvu, prešla drvivá väčšina účastníkov stretnutia túto informáciu bez povšimnutia. Nebolo to náhodou ale v praxi tak, že na pokyn štatutára sa vyberali od rodičov príspevky bez presnej účtovnej evidencie, používali sa na to, na čo sa štatutárovi zdalo byť vhodné a ak niečo zostalo, vložili sa na účet AVOSu, kde sa už poctivo účtovne zaevidovali? Toto len dokresľuje celkový obraz nakladania s finančnými prostriedkami rodičov v minulosti. A preto odpor, s ktorým sa snaha OZ SOVA o zmenu v tomto systéme (smerom k účtovne korektnému, kontrolovateľnému a transparentnému systému práce) stretáva, je čím ďalej, tým pochopiteľnejší.

Decembrové zasadnutie  Rady rodičov sa v značnej miere zaoberalo pripomienkami jej členov k činnosti OZ SOVA, najmä však k upraveným stanovám, pričom nám bolo vytknuté nezapracovanie všetkých požiadaviek rodičov. Na adresu činnosti OZ SOVA zazneli aj pozitívne ohlasy – tie sa týkali najmä transparentnosti údajov o výbere a čerpaní príspevkov rodičov.

Rada rodičov nakoniec odporučila obom občianskym združeniam (AVOS aj SOVA), aby na najbližšom zasadnutí Rady rodičov koncom januára 2013 predložili svoj plán ďalšieho fungovania pri škole a zároveň zvážili možnosť zlúčenia sa do jedného občianskeho združenia. Okrem toho Rada rodičov odporučila rodičom pokračovať v prispievaní do OZ SOVA do konca prvého polroka aktuálneho školského roka. Znenie zápisnice obsahujúce aj ďalšie informácie priamo nesúvisiace s obsahom tohto textu nájdete tu.

Na základe záverov zasadnutia Rady rodičov sme teda 12.12.2012 predsedovi OZ AVOS, poslali list so žiadosťou o navrhnutie termínu stretnutia. Aj napriek pokračujúcej komunikácii sa nám nepodarilo na termíne stretnutia sa dohodnúť.

18.12.2012 sme boli v súvislosti s príspevkami rodičov kontaktovaní televíziou Markíza. Našu odpoveď ocenila aj pani riaditeľka. Aj preto nás prekvapili neskôr vyslovené narážky na súvislosť medzi vysielanou reportážou a OZ SOVA.

Na výhrady k stanovám OZ SOVA predneseným na zasadnutí Rady rodičov sme reagovali ich ďalšou úpravou, ku ktorej došlo po diskusii s najvýraznejšími kritikmi. Nové stanovy schválila Členská schôdza OZ SOVA 27.12.2012.

Po Novom roku sme pani riaditeľke pripomenuli našu žiadosť z konca novembra 2012. Odpovede sme sa dočkali. Absolútne odmietavej.

V dňoch 8. a 9.1.2013 si väčšina rodičov našla vo svojich e-mailových schránkach oznam vedenia školy o návrate k predchádzajúcemu spôsobu výberu príspevkov od rodičov – a to do rúk triednych učiteľov. Keďže bol tento oznam v rozpore so závermi posledného zasadnutia Rady rodičov, Rada rodičov naň reagovala nesúhlasne. Pre nás bol postoj vedenia školy tiež nepochopiteľný, preto sme naň na našich stránkach reagovali. V ten deň sme okrem iného škole poskytli ďalšiu hotovostnú zálohu, ktorej prevzatie potvrdila sama pani riaditeľka. Hneď na druhý sme od pani riaditeľky dostali odpoveď.

Ako môže riaditeľ štátnej školy, ktorej fungovanie finančne zabezpečuje jej zriaďovateľ, obviniť členov akéhokoľvek občianskeho združenia z toho, že znemožňujú chod školy?!

Je v poriadku, keď dostatočnosť svojich argumentov deklaruje len ten, ktorý ich predložil a pritom na otázky,
ktoré sme v tejto súvislosti položili, nebol ochotný odpovedať?

Ktoré konkrétne kroky predstaviteľov OZ SOVA poškodzujú meno školy?

Čo môže škole uškodiť viac než to, že rodičia, ktorí dobrovoľne prispievajú škole nemajú už niekoľko rokov možnosť dozvedieť sa, ako boli ich príspevky použité? Alebo to, že občianske združenie, ktorého členom je i pani riaditeľka, nie je ochotné sprístupniť ani tú časť svojej účtovnej evidencie, ktorá sa priamo týka príspevkov rodičov?

A ak pani riaditeľka garantuje „transparentnosť vynaloženia každého jedného eura v prospech našich detí“,
kedy tomuto sľubu dostojí a doklady predloží, keď na stránkach školy chýbajú aj údaje, k zverejňovaniu ktorých ju ako štatutára školy zaväzuje platná legislatíva?

20.1.2013 sme zverejnili Zúčtovanie príspevkov rodičov zo záloh poskytnutých škole - za obdobie prvých piatich mesiacov školského roka ako aj graf zobrazujúci stav nezúčtovanej zálohy poskytnutej škole v priebehy tohto obdobia. Na mimoriadnom stretnutí členov Rady rodičov z tried na prvom stupni, ktoré sa konalo 21.1.2013 pani riaditeľka označila tento graf za klamlivý a údaje v ňom za zavádzajúce. Pričom rozdiel medzi údajmi v tomto grafe a údajmi, ktoré odsúhlasila na stretnutí 19.2.2013 (nájdete ich TU) vyplývajú len z revízií dokladov, ktoré občianskemu združeniu škola poskytla. Z koncoročného zúčtovania boli vyňaté výdavky vynaložené na kúpu alkoholických nápojov či položiek na reprezentovanie školy. Uznávame, že všetci sme omylní... no sú chyby a CHYBY. A aspoň jedno „prepáčte“ by si rodičia zaslúžili.

30.1.2013 sa konalo ďalšie zasadnutie Rady rodičov. Naplánovaný program bol pomerne bohatý. Zmenil sa však hneď po tom, ako slovo prevzala pani riaditeľka. Pri všetkej úcte, ktorú si pani riaditeľka zaslúži nielen z titulu svojej pozície,
ale najmä zásluh, je tento fakt nespochybniteľným argumentom v prospech sformalizovania Rady rodičov, vrátane jej štatútu (o ktorom sa „vďaka“ pani riaditeľke ani nediskutovalo). Ukázalo sa, že pani riaditeľka nepovažuje Radu rodičov za svojho partnera, ale za ďalší nástroj na dosahovanie svojich cieľov – čo by v prípade jasných pravidiel fungovania Rady rodičov tak jednoduché nebolo.

Pani riaditeľka predstavila novú a údajne „jedinú legálnu možnosť“ prispievania rodičov škole, a to prostredníctvom darovacieho účtu školy. Sme síce presvedčení, že nejde o jediný legálny spôsob, privítali sme ale fakt, že sa javí byť v súlade s legislatívou.

Na našich stránkach sme zverejnili informácie o tom, ako darovací účet funguje (nakoľko na stránkach školy takéto informácie chýbali a chýbajú dodnes) a aj stručný prehľad možností, ako môžu prispievatelia do OZ SOVA s nespotrebovanou časťou svojich príspevkov naložiť. Vzhľadom na naše stanovy, záväzky voči prispievateľom na účet OZ SOVA, ako aj zisteniam Kontrolnej komisie OZ SOVA, sme si nemohli dovoliť previesť na Darovací účet školy kompletný zostatok z príspevkov.

Boli sme a stále sme presvedčení, že keď niekto peniaze poskytuje má právo požadovať vydokladovanie ich použitia a je prirodzené sa tohto práva nevzdávať.

Na stretnutie Rady rodičov sme v súlade s požiadavkou rodičov pripravili prezentáciu – návrh ďalšieho fungovania OZ SOVA. Keďže sa však program stretnutia nepodarilo uskutočniť a bolo pre nás neprijateľné zmieriť so zásahom proti právu rodičov byť o našich plánoch informovaní, pripravenú prezentáciu sme publikovali. S odstupom času nás teší takmer 140 zhliadnutí tejto prezentácie.

 

 

Pokračovať na kapitolu Politické represálie