Naše začiatky

Občianske združenie SOVA vzniklo pri Škole pre mimoriadne nadané deti v Bratislave v roku 2012 s cieľom pomôcť skvalitňovať vyučovací proces v spolupráci s vedením školy a tým podporiť vzdelávanie našich detí.

OZ SOVA sa zaviazalo finančné príspevky rodičov použiť hospodárne a v zmysle verejne deklarovaných zásad transparentnosti, adresnosti a kontroly. Vyzbierané peniaze mali byť použité  výlučne na financovanie priorít:

• Skvalitnenie vzdelávacieho procesu
• Skvalitnenie prostredia v triedach
• Skvalitnenie prostredia školy
• Dotácia iných prevádzkových potrieb školy

OZ SOVA na základe podnetov rodičov významne zmenilo vnútornú štruktúru a princíp fungovania bol upravený tak, aby maximálne reflektoval požiadavky prispievateľov.

OZ SOVA vyzývalo vedenie školy, učiteľov, rodičov študentov školy ako aj sympatizantov školy na predkladanie projektov smerujúcich k naplneniu cieľov OZ.

Prijatím upravených stanov sa otvorila možnosť širokého zapojenia všetkých rodičov do činnosti OZ v oblastiach rozhodovania, kontroly a praktickej realizácie projektov. Organizačná štruktúra je zároveň navrhnutá tak, že nevyžaduje, aby spolupracujúci rodičia boli členmi OZ. Členstvo v združení je dobrovoľné a členom sa môže stať ktorýkoľvek občan rodič dieťaťa študujúceho na ŠpMNDaG.

Pôvodné Stanovy OZ SOVA nájdete TU.